Categorie archief: Visie en nieuws CBR

Nieuwe ontwikkelingen -van belang voor de (aspirant) bestuurder- binnen het CBR

Praktijkexamen bij het CBR

Website autorij-instructie.nl

Aanvraag van het rijexamen bij het CBR

Samen met je rij-instructeur bepaal je of , en zo ja wanneer, je aan het praktijkexamen voor het behalen van je rijbewijs-B toe bent. Door dit in goed overleg te doen, kun je de laatste lessen nog aandacht besteden aan onderdelen binnen de rij-opleiding waar jij jezelf nog onzeker bij voelt of de nog resterende autorijlessen gebruiken om de laatste puntjes op de i zetten. Lees verder Praktijkexamen bij het CBR

Nieuw theorie-examen bij het CBR

Reflector CBR
Nieuwe theorie-examen – 2015

Het nieuwe theorie-examen van het CBR is gestart! Het oude systeem om examens voor de verkeers-theorie af te nemen dateert al weer uit 1984. Het nieuwe systeem heeft tot voordeel dat het theorie-examen individueel afgenomen kan worden, waarbij elke kandidaat zijn of haar eigen vragen en verkeerssituaties krijgt voorgelegd. Hiermee is het nieuwe theorie-examensysteem klaar voor de toekomst en minder fraudegevoelig dan het huidige systeem. In de toekomst worden er mogelijk bewegende beelden toegevoegd, die de vraagstelling realistischer maakt.

Theorie-examen CBR straks klaar voor de toekomst

De laatste tijd is gebleken dat de huidige manier van afnemen van het theorie-examen voor je rijbewijs niet meer van deze tijd is. Met de huidige media- en communicatiemiddelen is het examen ook te fraudegevoelig gebleken.

Het nieuwe theorie- examen, zoals dit in het najaar van 2014 is ingevoerd, heeft tot voordeel dat de kandidaat met een eigen nummer kan inloggen op het systeem van het CBR en individueel examen kan doen. Iedere kandidaat krijgt dan zijn of haar eigen vragen voorgelegd.

Na afleggen van het theorie-examen krijgt de kandidaat direct de uitslag en is niet meer afhankelijk van de overige examen-kandidaten, zoals dit nu bij het klassikale systeem het geval is.

Kijk voor het volledige document HIER

Of….bekijk de instructiefilm over het nieuwe theorie-examen van het CBR.

CBR-animatie-Zo-gaat-het-nieuwe-theorie-examen-480x319

Theorie-examen voor de personenauto

Het theorie-examen voor het Rijbewijs-B

Het theorie-examen voor de personenauto -dat nodig is om af te mogen rijden voor het rijbewijs-B bestaat uit vragen die individueel op de computer worden beantwoord.

Voorbeeld vraag theorie Gevaarherkenning

Tijdens het examen worden de vragen gesteld aan de hand van beelden die worden getoond. Het theorie-examen bestaat uit:

  • gevaarherkenning – 25 vragen
  • wet- en regelgeving – 30 vragen
  • verkeersinzicht – 10 vragen

Gevaarherkenning
Het examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Deze vragen worden gesteld aan de hand van beelden van verkeerssituaties, tadalafil gezien vanuit de positie van de bestuurder. Gevraagd wordt wat men zou doen in elk van deze situaties. Er kan via de drukknoppen worden gekozen uit:

  • remmen (er is sprake van een onmiddellijk gevaar)
  • gas loslaten (er zou zich een gevaarlijke situatie kunnen voordoen)
  • niets (er is geen sprake van enig gevaar)

Van deze 25 vragen moeten er tenminste 13 goed worden beantwoord.

Wet- en regelgeving en Verkeersinzicht
Na de 25 vragen over gevaarherkenning volgen 40 vragen, discount waarvan de eerste 30 betrekking hebben op wet- en regelgeving en de laatste 10 op verkeersinzicht. Van deze 40 vragen moeten er tenminste 35 goed worden beantwoord. Dit deel van het examen bevat ja/nee vragen, meerkeuzevragen en open vragen.
Beide onderdelen vormen samen één examen; er kan geen examen gedaan worden voor de afzonderlijke onderdelen.
Men is alleen geslaagd als voor beide onderdelen een voldoende is behaald. Het examen duurt ongeveer drie kwartier.

Na het examen
Als regel wordt aan het einde van het examen aan de kandidaat ter plaatse de uitslag van het examen medegedeeld. Dat gebeurt door middel van een uitslagformulier. Op dit uitslagformulier wordt aangegeven hoeveel vragen een kandidaat per examenonderwerp foutief (of helemaal niet) heeft beantwoord. De examenonderwerpen zijn door middel van een codeletter zoals onderstaand aangegeven.

Overzicht van de examenonderwerpen waarop je beoordeeld wordt
A = algemene bepalingen verkeerswetgeving
B = bepalingen rijbevoegdheid en rijbewijzen
C = inrichting, belading en slepen van voertuigen
D = techniek, onderhoud en controle van voertuigen
E = gebruik gordels en helmen; zitplaats voor passagiers
F = milieubewuste en energiezuinig rijden
G = risico’s i.v.m. toestand bestuurder
H = risico’s i.v.m. eigenschappen en toestand eigen voertuig
J1) = risico’s i.v.m. aanwezigheid en gedrag ander verkeer
K1) = risico’s i.v.m. weg-, zicht- en weersomstandigheden
L = handelen bij ongevallen en pech onderweg
M = voor laten gaan op kruispunten (verlenen van voorrang)
N = voor laten gaan bij het afslaan
O = voor laten gaan van blinden, gehandicapten en voetgangers
P = voor laten gaan voorrangsvoertuigen, militaire colonnes, uitvaartstoeten en trams
Q = uitvoeren van / voor laten gaan bij bijzondere manoeuvres
R = plaats op de weg en voorsorteren
S = inhalen
T = snelheid
U = stilstaan en parkeren
V = geven van tekens en signalen; gebruik gevarendriehoek
W = gebruik van lichten
X = verkeersborden
Y = verkeerslichten en aanwijzingen
Z = verkeerstekens op het wegdek

1) Indien achter de letter J en K een G staat, bijvoorbeeld JG, dan betreft het een vraag over gevaarherkenning (geldt alleen voor categorie B).

De kandidaat die geslaagd is, ontvangt een uitslagformulier. Het met goed gevolg behaalde theorie-examen is anderhalf jaar geldig.

 

Bron: CBR

Navigatie in de Lesauto verplicht

Website autorij-instructie.nl

Navigatie tijdens de rijles

Met ingang van  1 september 2011 moet iedere lesauto waarmee een praktijkexamen voor het rijbewijs B wordt afgenomen uitgerust zijn met een goed werkend navigatiesysteem. De examinatoren van het CBR kunnen er dan voor kiezen de examenkandidaten zelfstandig te laten rijden met gebruik van het navigatiesysteem in de lesauto. Lees verder Navigatie in de Lesauto verplicht

Bromfiets – Theorie en Examen

Examens voor de bromfiets, troche snorfiets

Sinds half juni 2011 is het voor jongeren mogelijk om al vanaf 15 ½ jaar op te gaan voor het theorie-examen voor brom- en snorfietsen (rijbewijs AM). Dit was 16 jaar.  Door de leeftijd te verlagen wordt het reserveringssysteem van het CBR minder belast.
De leeftijd voor het praktijkexamen blijft gelijk op 16 jaar liggen. Het theorie-examen kan worden gereserveerd via een rijschool of door de kandidaat zelf via de website van het CBR.

Het theorie-examen wordt afgenomen bij een van de examencentra van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Bron
Rijksoverheid

Examen Bromfiets en Brommobiel

bromfts brommobl

Praktijkexamen Bromfiets – Brommobiel 

Lessen voor de bromfiets
Maximaal mag er op de openbare weg aan vier leerlingen tegelijk les gegeven worden. In dit geval volgt de rij-instructeur op/in een volgvoertuig.

Als er les aan één persoon op de openbare weg gegeven wordt, mag de instructeur achter op de bromfiets plaatsnemen. Lees verder Examen Bromfiets en Brommobiel

Faalangst-examen bij het CBR

CBR gestart met faalangstexamen

Het CBR is begin 2009  het faalangst-examen gestart met een landelijke proef met 10.000 faalangstexamens. Dit praktijkexamen is speciaal bedoeld voor kandidaten die met behulp van de beschikbare middelen niet de noodzakelijke rust kunnen vinden om te slagen voor het rijexamen.

A. Wat is het faalangstexamen?
B. Wat is faalangst en hoe is het te voorkomen?
Lees verder…… voor de actuele informatie betreffende het faalangst-examen.