T-rijbewijs, tractorrijbewijs, trekkerbewijs – Regels, vraag en antwoord

Website autorij-instructie.nlWelk rijbewijs heb ik nodig voor een tractor of trekker

Vanaf 1 juli 2015 heeft u een tractorrijbewijs nodig om een tractor of trekker te besturen. Dit heet ook wel het trekkerrijbewijs of T-rijbewijs. Bent u ouder dan 18 jaar, dan heeft u nu nog geen rijbewijs nodig.

Invoering trekkerrijbewijs (T-rijbewijs) vanaf 2015

De overheid heeft vanaf 1 juli 2015 het T-rijbewijs ingevoerd. Alle bestuurders van een landbouwtrekker moeten deze datum dit rijbewijs hebben om de openbare weg op te mogen. Dit moet onder andere zorgen voor minder verkeersongevallen. Bovendien:

  • Zijn de eisen aan de rijvaardigheid voor iedereen gelijk.
  • Sluit het T-rijbewijs beter aan op andere rijbewijzen, nurse zoals die voor de auto.
Trekkercertificaat voor 16- en 17-jarigen

Een 16- of 17-jarige heeft nu al een trekkercertificaat nodig. Een trekkercertificaat is geen echt rijbewijs, maar een bewijs van vaardigheid. Het heet officieel: Certificaat voor vakbekwaamheid.

Overgangsfase naar tractorrijbewijs

Heeft u geen trekkercertificaat en ook geen B-rijbewijs? Dan kunt u voor de invoeringsdatum van het T-rijbewijs al een trekkercertificaat halen. Dit certificaat kunt u tot 1 jaar na de invoering omwisselen voor een T-rijbewijs.

Zelfrijdende of langzaam rijdende werktuigen

Voor bepaalde werktuigen is geen rijbewijs of trekkerrijbewijs jeugdigen nodig. Het gaat om:

  • Zelfrijdende werktuigen, zoals een rooimachine voor bieten en aardappelen.
  • Langzaam rijdende werktuigen (16 tot 25 kilometer per uur).

Wie jonger is dan 18 jaar mag deze werktuigen alleen onder deskundig toezicht besturen. Het T-rijbewijs wordt vanaf 1 juli 2015 ook voor deze voertuigen (MMBS’en) verplicht.

T-rijbewijs ook voor motorrijtuigen met beperkte snelheid

Het T-rijbewijs geldt ook voor bijna alle motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en). U kunt wel zonder rijbewijs op bijvoorbeeld een akker rijden.

Vraag en antwoord over het trekkerrijbewijs/T-rijbewijs

Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs.
De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig met beperkte snelheid.

Algemeen

Waarom wordt het T-rijbewijs ingevoerd

De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor LBT’s en MMBS’en. Er gebeuren relatief veel ongelukken met tractoren en landbouwvoertuigen en met de invoering van het T-rijbewijs hoopt de Tweede Kamer de rijvaardigheid, met name in relatie tot de andere weggebruikers, te verbeteren. Daarnaast komen landbouwvoertuigen steeds vaker op de openbare weg, door schaalvergroting en een bredere inzet van de machines in bijvoorbeeld bouw- en infrasector. Wat ook meespeelt is dat dit de laatste gemotoriseerde categorie is die een rijbewijsverplichting krijgt (van scooters tot vrachtwagens, ieder voertuig heeft al een rijbewijsverplichting) en dat bijna alle andere Europese landen al een T-rijbewijs hebben.

Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen
Als u op 1 juli 2015 in het bezit was van een trekkercertificaat, dan kunt u dit tot 1 juli 2016 omwisselen voor een T rijbewijs (zie vraag 11). Als u op 1 juli 2015 niet in het bezit was van een trekkercertificaat, dan dient u voor het T-rijbewijs een rijexamen af te leggen.

Voor welke motorvoertuigen is géén T-rijbewijsverplichting
Uitgezonderd zullen worden de LBT’s en MMBS’en die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 centimeter en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze voertuigen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken. Dit geldt ook voor heftrucks zonder aanhangwagens die smaller zijn dan 130 centimeter en gebruikt worden voor het laden en lossen van een vrachtwagen.

Voor wie is het T-rijbewijs bedoeld
Alle bestuurders van een LBT en MMBS op de openbare weg dienen in het bezit te zijn van een T-rijbewijs. Er is een tijdelijke vrijstelling voor bepaalde gevallen door een overgangsregeling, zie vraag 10, 11 en 12.

Ik rijd niet op de openbare weg met mijn landbouw- en bosbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid. Moet ik daar een T rijbewijs voor hebben
Nee. De rijbewijsplicht geldt alleen op de openbare weg. Voor het besturen van bijvoorbeeld een trekker op een akker is geen rijbewijs nodig.

Wat is een openbare weg
Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden, parkeerplaatsen en -terreinen. Vrij vertaald betekent dit alle wegen waar u vrijelijk kunt lopen of rijden, zonder dat dit expliciet is verboden door de eigenaar bijvoorbeeld door hekken en toegangscontrole.

Als een weg tijdelijk in verband met werkzaamheden is afgesloten, is het afgesloten deel dan ook openbaar
Ja. Het afsluiten van een weg voor het verkeer gebeurt door de plaatsing van verkeersborden. Verkeersborden beperken niet de juridische status van de weg maar de toegankelijkheid. Het besturen van een motorvoertuig zonder rijbewijs waarvoor dat wel verplicht is, blijft dus ook daar verboden.

Zijn de regels voor het besturen van een voertuig onder invloed van alcohol en drugs ook op het T-rijbewijs van toepassing
Ja, die gelden ook voor het T-rijbewijs. Als bijvoorbeeld het T-rijbewijs als eerste rijbewijs is afgegeven geldt het eveneens als beginnersrijbewijs. Daarbij geldt dan het maximum alcoholpromillage van 0,2 promille. Als uw rijbewijs bijvoorbeeld door de politie wordt ingevorderd mag u daardoor, totdat u het hebt terug gekregen, geen enkel ander motorvoertuig besturen waarvoor een rijbewijs is vereist. Ook kan het CBR educatieve maatregelen opleggen aan bestuurders die ‘onder invloed’ hebben bestuurd. Dat geldt ook voor het T-rijbewijs.

Trekkercertificaat en T-rijbewijs. Wat is het verschil
Het trekkercertificaat is geen officieel rijbewijs, maar een bewijs van vaardigheid. Het valt onder de arbeidsomstandigheden wetgeving (Arbo-wetgeving). Het trekkercertificaat was verplicht voor jongeren van 16 en 17 jaar oud die de trekker beroepshalve gebruiken. Het T-rijbewijs is een categorie op het Nederlandse rijbewijs. Met dit rijbewijs mag de bestuurder van een LBT en een MMBS deelnemen aan het verkeer op de openbare weg.

Welke arbeidsomstandigheidenregels (arbo) gelden voor het werken met trekkers
In de arboregelgeving wordt via doelvoorschriften een wettelijk kader geschapen voor veilig en gezond werken. Zo moet een werkgever een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren, zijn werknemers inlichten over de risico’s en onderricht verstrekken over de taken. Daarnaast zijn de bepalingen voor het gebruik van arbeidsmiddelen van toepassing, waaronder over deskundigheid van werknemers. In de zogenoemde Arbocatalogus Agrarische en Groene Sectoren hebben werkgevers en werknemers uitgewerkt hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften in de Arbowet voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor mensen die werken in de agrarische en groene sector. Meer informatie vind je op http://www.agroarbo.nl/

Aanvragen en verkrijgen

Ik heb een trekkercertificaat. Moet ik mijn T-rijbewijs halen
Nee. Door de invoering van het T-rijbewijs komt het trekkercertificaat te vervallen. Houders hiervan kunnen tot één jaar na invoering dit certificaat, samen met een Eigen Verklaring, omwisselen voor het T-rijbewijs. Dit hoeft echter niet als men al in het bezit is van een rijbewijs B (zie vraag 4).

Ik heb mijn B-rijbewijs. Moet ik mijn T-rijbewijs halen
Nee. Iedereen die op het moment van invoering (1 juli 2015) een B-rijbewijs heeft, mag gedurende de looptijd van dit rijbewijs een LBT en MMBS besturen Als grenscriterium wordt gehanteerd het moment van aanvraag van het B rijbewijs op het gemeentehuis; dat is de datum die op het rijbewijsdocument komt te staan. Die datum dient 30 juni 2015 of eerder te zijn. Bij het vernieuwen van het B rijbewijs zal de categorie T automatisch worden bijgeschreven.

Ik heb mijn C-rijbewijs. Moet ik mijn T-rijbewijs halen
Nee. Als u een C rijbewijs hebt, heeft u automatisch ook het T-rijbewijs . Bij het vernieuwen van het C rijbewijs zal de categorie T automatisch worden bijgeschreven.

Ik haal mijn B-rijbewijs na de invoeringsdatum (1 juli 2015) van het T-rijbewijs. Heb ik recht op het T-rijbewijs
Nee. Vanaf de datum van invoering moet iedereen die op 1 juli 2015 niet in het bezit was van een B rijbewijs of trekkercertificaat en die op een LBT en MMBS wil rijden op de openbare weg het T-rijbewijs apart halen.

Ik haal mijn B-rijbewijs in de overgangsperiode, dus tussen de datum van invoering en tien jaar later. Heb ik recht op het T-rijbewijs
Nee. Vanaf de datum van invoering moet iedereen die op 1 juli 2015 niet in het bezit was van een B rijbewijs of trekkercertificaat en op een LBT en MMBS wil rijden op de openbare weg het T-rijbewijs apart halen. De overgangsperiode is alleen geldig voor degene die het B-rijbewijs vóór de ingangsdatum heeft gehaald.

Ik heb een B-rijbewijs en ik kan/wil niet wachten op mijn T-rijbewijs tot mijn verlenging. Kan ik hem al eerder krijgen
Ja, vanaf de datum van invoering kan u uw B-rijbewijs omwisselen voor het B- en Trijbewijs. De kosten zijn voor eigen rekening. Dit is alleen belangrijk als u in het buitenland op een tractor wil rijden. Zo hebben Duitsland en België hun eigen rijbewijzen voor een LBT. Verder het is niet noodzakelijk om direct te wisselen, want uw voor het tijdstip van inwerkingtreding behaalde B rijbewijs geeft u tot het tijdstip van de reguliere vernieuwing ook de bevoegdheid tot het besturen van LBT’s en MMBS’en.

Ik heb mijn B-rijbewijs op mijn 17e behaald via 2 to drive. Heb ik ook recht op het Trijbewijs
Ja, maar pas vanaf 18 jaar zodra de begeleiderspas niet meer nodig is. Ook kan het rijbewijs B pas omgewisseld worden voor een B- en T-rijbewijs zodra je 18 jaar bent. Overigens gelden beide toepassingen uiteraard alleen als je het rijbewijs B voor de datum van invoering hebt behaald.

Waarom kunnen de zogenoemde door Ervaring Verworven Competenties (EVC’s) niet worden omgezet naar het T-rijbewijs
De essentie van EVC is de erkenning dat leren niet alleen gebeurt via het formele onderwijs. Een EVC laat zien wat iemand kan en weet. En geeft daarmee in de praktijk mensen de waarde die zij verdienen. Een EVC kan ook vrijstelling geven voor bepaalde vakken in MBO- of HBO deelopleidingen. Een EVC vervangt geen examen.

Ik heb jaren geleden mijn trekkercertificaat gehaald en ik heb dit bewijs niet meer in mijn bezit omdat mijn leeftijd voldeed. Hoe kom ik aan het T-rijbewijs
U zult toch een bewijs in de vorm van een trekkercertificaat moeten overleggen, voor zover u al niet een B-rijbewijs heeft. Vanaf 1995 worden de afgegeven trekkercertificaten centraal geregistreerd bij Aequor in Ede. Het is mogelijk om via de agrarische opleiding waar het trekkercertificaat is behaald een nieuw exemplaar te verkrijgen. Daartoe dient u contact op te nemen met de trekkerdocent van de desbetreffende school. Trekkercertificaten afgegeven voor 1995 zijn dus niet centraal geregistreerd en kunnen naar verwachting niet meer worden verstrekt. Bij het ontbreken van een trekkercertificaat of B-rijbewijs zal er alsnog een T-rijbewijs moeten worden behaald.

Vanaf welke leeftijd is het T-rijbewijs te behalen
Het theorie-examen kan vanaf 15,5 jaar behaald worden en het praktijkexamen vanaf 16 jaar.

Ik heb al jaren bij mijn vader op het land met de tractor gereden, hoeveel praktijklessen heb ik dan nodig
Het aantal lessen is afhankelijk van de ervaring die iemand heeft en de snelheid waarmee de persoon de vaardigheid onder de knie krijgt.

Is het volgen van theorielessen verplicht
Nee, dat is niet verplicht. Of de verkeerstheorie voor tractoren beheerst wordt, wordt op het theorie-examen getoetst.

Is het volgen van praktijklessen verplicht
Nee, dat is niet verplicht. Of de verkeerspraktijk voor tractoren beheerst wordt, wordt op het praktijkexamen getoetst.

Waar kan ik de opleiding voor het T-rijbewijs volgen
De opleiding voor het T-rijbewijs kan bij een rijschool of via een school voor agrarisch onderwijs (zie www.groenonderwijs.nl) worden gevolgd.

Waarom moet ik ook een Eigen Verklaring invullen
Het T-rijbewijs is een volwaardig rijbewijs, in tegenstelling tot het certificaat zoals dat tot invoering van het T-rijbewijs het geval is. Voor de afgifte van een rijbewijs, moet u laten zien dat u zowel rijvaardig als rijgeschikt bent. Door middel van een praktijk- en theorieexamen laat u zien dat u de kennis en vaardigheden hebt voor het besturen van het voertuig. Door het invullen van een Eigen Verklaring laat u zien dat u lichamelijk en geestelijk geschikt bent voor het besturen van het voertuig.

Waarom moet ik afrijden op een LBT als ik mijn T-rijbewijs wil gaan gebruiken op een MMBS? Wat is het nut van het T-rijbewijs voor mij
Het T-rijbewijs geeft de mogelijkheid om zowel een MMBS als een LBT te besturen. Omdat er heel veel voertuigen vallen onder de categorieën LBT en MMBS, is er gekozen voor een examenvoertuig dat recht doet aan het gemiddelde landbouwvoertuig qua grootte, hoogte en breedte en de moeilijkheid van het rijden met het voertuig. Specifieke kennis voor MMBS’en wordt via het theorie-examen getoetst.

Ik wil graag tractor leren rijden. Wat gaat dat me kosten
De uiteindelijke totale kosten zijn afhankelijk van de vaardigheden van de kandidaat en de tarieven van de opleiders. Dit is overigens voor alle rijbewijzen het geval. Het tarief voor het CBR-examen staat wel vast.

Hoeveel kosten de examens voor het T-rijbewijs
Het theorie-examen gaat ongeveer €40,- kosten en het praktijkexamen ongeveer €230,-.

Hoeveel kost het aanvragen van het T-rijbewijs bij de gemeente
U betaalt bij de gemeente de aanvraagkosten. Deze kunnen per gemeente verschillend zijn, maar hiervoor geldt wel een maximum tarief van €38,83 in 2015. De kosten voor het invullen van een Eigen Verklaring komen erbij, circa €25,-.

Internationaal

Ik heb een buitenlands rijbewijs. Kan ik dit in Nederland omwisselen voor het B- en T-rijbewijs
Zie hiervoor de site van de RDW: https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Buitenlandsrijbewijs-omwisselen.aspx.

Ik heb een buitenlands rijbewijs. Mag ik hiermee in Nederland op een LBT en een MMBS rijden
Er gelden verschillende regels voor B- en C-rijbewijzen en voor het zich bevinden in internationaal verkeer en woonachtig zijn in Nederland. Als de categorie B voor de datum van inwerkingtreding is behaald, dan mag hiermee gedurende de overgangsperiode, welke duurt tot 1 juli 2025, op een LBT en een MMBS worden gereden. Als het rijbewijs ook is afgegeven voor het besturen van een vrachtwagen (categorie C) mag men altijd een LBT en MMBS besturen. Men mag overigens niet onbeperkt met een buitenlands rijbewijs in Nederland blijven rijden. Zie hiervoor www.rdw.nl

Rijprocedure voor het Trekkerrijbewijs

De inhoud van deze Rijprocedure is gebaseerd op de actuele verkeerswetgeving en op de geldende exameneisen voor het rijbewijs T.
Het gewenste verkeersgedrag bestaat voor een belangrijk deel uit de juiste toepassing van de verkeersregels en de beschrijving van de gewenste wijze van handelen.
Het PDF-bestand van de inhoud van de Rijprocedure-T is via het reactie-formulier gratis aan te vragen.

 

Bronnen
CBR
Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.