RVV 1966 – Oude verkeersborden – Bijlage II

Nederlandse Verkeersborden – RVV 1966

De meeste verkeersborden uit het RVV 1966 zullen ook nu voor velen nog herkenbaar zijn en overeenkomsten hebben met de borden zoals we die nu volgen De meest in het oog springende veranderingen zijn wellicht de matrix- of elektronische signaleringsborden, waarbij de maximum advies snelheid veranderd  is in een toegestane maximum snelheid. De -al dan niet bespannen
(hand)karren- die uit het straatbeeld verdwenen zijn en waaraan de verkeersborden zijn aangepast.
Gold in het verleden voor de verkeersborden 46a, 46b en 47 een verbod tot afslaan, tegenwoordig moeten we het met de verkeersborden uit de G-serie doen, die ons gebieden de aangegeven rijrichting(en) te volgen. Ook zijn we anno 2011 vertrouwd geraakt met de periodieke openstelling en afsluiting van de spitsstrook (borden C23-01, 02 en 03) en behoort de aanduiding van  de B-wegen al enige tijd tot het verleden.

Attentie: de getoonde verkeersborden zijn NIET actueel. Voor weergave van de -nu geldende- verkeersborden uit het RVV 1990 kijkt u bij: Verkeersborden Nederland – Verkeersborden en de omschrijving

 

 BIJLAGE II: Verkeerstekens op borden

 1. Aanduiding maximumsnelheid. Het getal geeft de toegestane maximumsnelheid in kilometers per uur aan.

 

 1a. Aanduiding adviessnelheid. Het getal geeft de aanbevolen snelheid in kilometers per uur aan.

 

 1a2. Elektronisch signaleringsbord. Het getal dat een adviessnelheid aangeeft kan op afstand gewijzigd worden.

 

 2. Einde maximumsnelheid. Het getal geeft aan, welke toegestane maximumsnelheid eindigt.

 

 2a. Einde adviessnelheid.

 

 2a2. Elektronisch signaleringsbord. Einde adviessnelheid.

 

 3 – 4. Aanduiding plaatsnaam bebouwde kom. Vermeldt het bord als plaatsnaam een onderdeel van een gemeente,    dan wordt de naam van de gemeente onder de plaatsnaam vermeld.

 

 5. Aanduiding einde bebouwde kom.

 

 6. Aanduiding voorrangsweg. Aan alle bestuurders op de aldus aangeduide weg moet door andere weggebruikers op kruisingen en splitsingen de doorgang vrijgelaten worden.

 

 7. Einde voorrangsweg.

 

8. Aanduiding dat op de volgende kruising of splitsing aan alle bestuurders op de aldus aangeduide weg de doorgang moet worden vrijgelaten. De linker- of rechterdwarsbalk wordt uit het teken gelaten al naar gelang het bord wordt geplaatst voor een rechtse dan wel voor een linkse T-splitsing.

 

 9. Aanduiding nadering voorrangsweg, -kruising of -splitsing.

 

 10. Aanduiding nadering voorrangsweg, -kruising of -splitsing met verplichting om vóór het oprijden van de weg,  kruising of splitisng te stoppen.

 

 10a. Aanduiding nadering voorrangsweg, -kruising of -splitsing met verplichting om vóór het oprijden van de weg,  kruising of splitisng te stoppen.

 

 11. Gesloten in beide richtingen voor alle verkeer behalve voetgangers.

 

 12. Gesloten in één richting voor alle verkeer behalve voetgangers.

 

 13. Aanduiding dat een weg in één richting voor alle verkeer behalve voetgangers gesloten is, te plaatsen aan de zijde vanwaar inrijden is toegestaan. Dit bord wordt ook geplaatst om het einde aan te geven van een weggedeelte met tijdelijk tweerichtingsverkeer.

 

 14. Gesloten voor alle verkeer behalve voetgangers in een andere richting dan de pijl aanwijst.

 

 15. Aanduiding verkeersplein. Verplichte rijrichting.

 

 16. Verbod voor alle verkeer behalve voetgangers de weg in te rijden of te gaan aan de andere zijde van het bord dan dat de pijl aangeeft.

 

 17. Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

 

 17a. Gesloten voor vrachtauto’s.

 

 17b. Gesloten voor motorvoertuigen die sneller kunnen of mogen rijden dan 20 km per uur.

 

 18. Gesloten voor motorvoertuigen waardoor één of meer aanhangwagens worden voortbewogen.

 

 19. Gesloten voor motorvoertuigen op twee wielen.

 

 20. Gesloten voor alle motorvoertuigen.

 

 21. Gesloten voor bromfietsen met in werking zijnde motor.

 

 22. Gesloten voor fietsen.

 

 23. Gesloten voor fietsen en bromfietsen.

 

 24. Gesloten voor bespannen wagens.

 

 25. Gesloten voor onbespannen wagens.

 

 26. Gesloten voor alle wagens.

 

 27. Gesloten voor voetgangers.

 

 28. Gesloten voor rij- en trekdieren en vee.

 

 29. Gesloten voor voetgangers, rij- en trekdieren en vee.

 

 30. Gesloten voor alle wagens en rij- en trekdieren en vee.

 

 31. Gesloten voor alle wagens, rij- en trekdieren en vee en voetgangers.

 

 32. Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, een bij de geslotenverklaring te bepalen lengte te boven gaan en voor voertuigen, waardoor één of meer aanhangwagens of opleggers worden voortbewogen indien het samenstel van het voertuig met de aanhangwagen(s) of de oplegger(s), met inbegrip van de lading, die lengte te boven gaat.

 

 33. Gesloten voor voertuigen die. met inbegrip van de lading, een bij de geslotenverklaring te bepalen breedte te boven gaan.

 

 34. Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, een bij de geslotenverklaring te bepalen hoogte te boven gaan.

 

 35. Geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, die een bepaald totaalgewicht te boven gaan.

 

 36. Geslotenverklaring voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, die een bepaald totaalgewicht te boven gaan.

 

 37-38. Aanduiding B-weg. Geslotenverklaring B-weg voor voertuigen die een bepaalde breedte, de lading meegerekend, of een bepaalde wieldruk te boven gaan.

 

 39. Einde B-weg.

 

 40. Verbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen om elkander onderling in te halen.

 

 41. Einde verbod voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen om elkander onderling in te halen.

 

 42. Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen op meer dan twee wielen in te halen.

 

 43. Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen op meer dan twee wielen in te halen.

 

 44. Verbod doorgaan bij nadering verkeer uit de tegengestelde richting; geldt niet voor voetgangers.

 

 45. Het verkeer uit tegengestelde richting mag niet doorgaan, wanneer van deze zijde verkeer nadert; geldt niet voor voetgangers.

 

 46. Verbod rechts afslaan. Wanneer de pijl naar links gericht is, met een rode balk als in het model 47, betekent het bord een verbod naar links af te slaan.

 

 47. Verbod naar links en naar rechts af te slaan.

 

 48. Verbod om te keren.

 

 49. Parkeerverbod. Het verbod geldt voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst, behoudens voor de tot parkeren bestemde weggedeelten.

 

 50a. Parkeerverbod op oneven en even dagen.

 

 50b. Het verbod geldt op oneven dagen voor de rechterzijde en op even dagen voor de linkerzijde van de weg. Geldt het parkeerverbod afwisselend gedurende de eerste en tweede helft van de maand, dan worden de cijfers I en II vervangen door de cijfers 1-15 en 16-31.

 

 51. Verbod stil te staan. Het verbod geldt voor de zijde van de weg waar het bord is geplaatst, behoudens de tot parkeren bestemde weggedeelten. Indien onder de borden 49 t/m 51 een onderbord is geplaatst ongeveer evenwijdig aan de wegas, waarop één of twee horizontale zwarte pijlen staan afgebeeld, geldt het desbetreffende verbod voor de richting door de pijl aangegeven.

 

 52. Verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen. Dit verkeersteken houdt geen verbod in om een invalidenvoertuig op de rijbaan te plaatsen.

 

 53. Parkeerverbod langer dan een bepaalde tijd met verplicht gebruik van een parkeerschijf.

 

 

 

 54. Einde parkeerverbod langer dan een bepaalde tijd met verplicht gebruik van een parkeerschijf.

 

 

 

 54a. Taxistandplaats; tevens parkeerverbod ter plaatse; behalve voor taxi’s.

 

 

 

 54b. Invaliden-parkeerplaats gereserveerd voor het motor- of invalidenvoertuig waarmee een bepaalde invalide zich pleegt te vervoeren danwel waarmee hij pleegt te worden vervoerd. Tevens verkeerverbod ter plaatse voor andere voertuigen dan dat waarvoor de plaats is gereserveerd.
Indien de parkeerplaats voor een motorvoertuig is gereserveerd wordt op een onderbord het kenteken van dat motorvoertuig vermeld. Is de plaats voor een invalidenvoertuig gereserveerd, dan wordt op een onderbord “invalidenvoertuig” vermeld.

 

 54c. Algemene invaliden-parkeerplaats. Tevens verbod ter plaatse te parkeren, behalve indien dit geschiedt door of ten behoeve van een invalide die blijkens een geldige, hem verstrekte invaliden-parkeerkaart gerechtigd is van de parkeerplaats gebruik te maken.

 

 

 

 54d. Laad- en loshaven; tevens parkeerverbod ter plaatse gedurende aangegeven uren.

 

 

 55. Einde van alle door borden aangegeven verboden.

 

 56. Verplichting tot stoppen bij een douanekantoor.

 

 57a. Aanduiding autosnelweg. Deze weg heeft gescheiden rijbanen en ongelijkvloerse kruisingen.

 

 

 57b. Aanduiding autoweg.

 

 57c. Woonerf.

 

 58a. Einde autosnelweg.

 

 

 58b. Einde autoweg.

 

 58c. Einde woonerf.

 

 59. Verplicht fietspad voor fietsers en bromfietsers.

 

 60. Onverplicht fietspad; verboden voor bromfietsen met in werking zijnde motor. Dit verbod geldt niet voor invalidenvoertuigen.

 61. Voetpad.

 

62. Voorzijde verkeerszuil die door bestuurders uitsluitend rechts voorbijgegaan mag worden.

 

 

 

63. Voorzijde verkeerszuil die door motorvoertuigen, welke sneller kunnen en mogen rijden dan 20 km per uur, aan beide zijden voorbijgegaan mag worden en door andere bestuurders uitsluitend rechts. Dit is niet van toepassing, indien de rijbanen ter plaatse zijn verdeeld in rijstroken waarin pijlen zijn aangebracht.

 

 

 

64. Achterzijde van de verkeerszuilen nummer 62 en 63.

 

 

 

 65. Uitholling overdwars of slecht wegdek.

 

 66. Bocht naar rechts.

 

 67. Bocht naar links.

 

 68. S-bocht of bochten, eerst naar links.

 

 69. S-bocht of bochten, eerst naar rechts.

 

 70. Steile of gevaarlijk helling.

 

 71. Gevaarlijke kruising of splitsing van wegen.

 

 72. Spoorweg- of tramwegovergang met beweegbare afsluitingen of overwegbomen.

 

 73. Spoorweg- of tramwegovergang zonder beweegbare afsluitingen.

 

 74. Bebakening bij nadering spoor- of tramwegovergang of beweegbarfe brug.

 

 75. Niet van beweegbare afsluitingen voorziene spoorwegovergang (Andreaskruis): enkel spoor.

 

 

 

 76. Niet van beweegbare sfsluitingen voorziene spoorwegovergang: twee of meer sporen.

 

 

 

 77. Gevaarlijke tramwegovergang.

 

 

 78. Richtingverandering tram.

 

 

 79. Beweegbare brug.

 

 80. Werk in uitvoering.

 

 81a. Wegversmalling.

 

 81b. Wegversmalling.

 

 81c. Wegversmalling.

 

 81d. Versmalling of einde vluchtstrook.

 

 

 82. Slipgevaar.

 

 83. Nadering school, speelterrein of andere plaats waar kinderen plegen over te steken.

 

 84. Nadering plaats waar voetgangers plegen over te steken. De stippellijnen kunnen worden vervangen door de afbeelding van een voetgangersoversteekplaats.

 

 85. Opspattende stenen.

 

 86. Kade of rivieroever.

 

 87. Nadering plaats waar fietsers en bromfietsers plegen over te steken.

 

 88. Overstekend groot wild.

 

 89. Loslopend vee.

 

 90. Algemeen gevaarsteken. Een onderbord kan de aard van het gevaar aangeven.

 

 91. Tegenliggers.

 

 92. Laagvliegende vliegtuigen.

 

 93. Zij- en rukwinden.

 

 94. Nadering verkeerslichten.

 

 95. Oversteekplaats fietsers en bromfietsers.

 

 96. Aanduiding voetgangersoversteekplaats.

 

 96a. Aanduiding voetgangerstunnel of voetgangersbrug.

 

 

 97. Richtingaanduiding.

 

 98. Routebord gevaarlijke stoffen. De pijl geeft de richting aan die voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen moeten volgen krachtens plaatselijk voorschrift op grond van Bijlage I van het Reglement Gevaarlijke Stoffen.

 

 

 99. Parkeerplaats. Op een onderbord kan worden aangegeven de tijdsduur gedurende welke parkeren is toegestaan, de categorie of categorieën voertuigen waarvoor parkeren is toegestaan en de wijze waarop het parkeren dient te geschieden.

 

 99a. Parkeren alleen voor vergunninghouders. Dit bord duidt aan dat aan de zijde van de weg of het gedeelte waar het is geplaatst, parkeren ingevolge de wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 krachtens gemeentelijke verordening slechts is toegestaan voor bij die verordening genoemde vergunninghouders.

 

 100. Nadering voorsorteervakken. Het bord moet de indeling nabij de wegkruising op het wegdek weergeven.

 

 

 

 101. Doodlopende weg

 

 

 101b. Vooraanduiding doodlopende weg.

 

 

 

 101c. Vooraanduiding doodlopende weg.

 

 

 101d. Vooraanduiding doodlopende weg.

 

 

 

 102. Bushalte.

 

 103. Aanduiding Europese hoofdverkeersweg.

 

 103a. Wegnummer van autosnelweg.

 

 103b. Wegnummer van hoofdverkeersweg, die geen autosnelweg is.

 

 104. Blindenstok

 

 

 

  105. Hulppost of meldingspost.

 

 

 

 106. Hospitaal.

 

 

 107. Reparatiepost.

 

 

  108. Telefoon.

 

 

 109. Benzinepomp.

 

 

 110. Kampeerterrein.

 

 

 111. Kampeerwagenterrein.

 

 

 112. Kampeerterrein en kampeerwagenterrein.

 

 

 113. Jeugdherberg.

 

 

 114. Terrein voor dagrecreatie.

 

 

 115. Café

 

 

 116. Restaurant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 gedachten over “RVV 1966 – Oude verkeersborden – Bijlage II”

 1. Goedenavond,
  Op een oude familiefoto staat een verkeersbord met daarop de woorden ‘einde B weg’.

  Het betreft een doorgaande weg in een dorp.

  Kunt u me iets meer over de bedoeling van dit verkeersbord vertellen? Wat was bijvoorbeeld de maximumsnelheid?

  Hartelijk bedankt,
  Marco

  1. Beste Marco,

   Het is afhankelijk van de weg waarin “einde B weg” (de huidige N-wegen) in over gaat. Is dit de bebouwde kom, dan zal er waarschijnlijk een maximumsnelheid van 50 km/u gelden vanaf passage van het verkeersbord. Gaat de B-weg over in b.v. een autoweg of autosnelweg, dan gelden de snelheden zoals in het gelinkte artikel beschreven.
   Op wegen buiten de bebouwde kom -anders dan op autowegen en autosnelweg- gold -evenals nu op de N-wegen- een maximum toegestane snelheid van 80 km/u, tenzij anders aangegeven.

   Zie o.a. ook vanaf artikel 50 van dit artikel:
   http://www.autorij-instructie.nl/2011/12/rvv-1966-verkeersregels-en-verkeerstekens/

   Mvg – Sjaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.