RVV 1990 Nederlands en Engels Artikel 1

Website autorij-instructie.nlHoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
For the purpose of the present
Decree and all provisions that flow from it, thumb the meaning of the following terms shall be as follows:

Aanhangwagens: voertuigen die door een voertuig worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers
Trailer: vehicles that are pulled by another vehicle or are clearly intended to be so pulled, diagnosis including semi-trailers

Ambulance: motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor ambulancevervoer als bedoeld in de Wet ambulancevervoer
Ambulance: motor vehicle, equipped and intended to be used for ambulance transport as referred to in the Dutch law on conveyance by ambulance

Autobus: motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen
Bus: a motor vehicle designed to carry more than eight persons, excluding the driver

Autosnelweg: weg, aangeduid door bord G1 van bijlage I; langs autosnelwegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autosnelweg uit
Motorway: a road designated by sign G 1; parking areas, filling stations and bus stops located along motorways are not regarded as being part of the motorway

Autoweg: weg, aangeduid door bord G3 van bijlage I; langs autowegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autoweg uit
Main highway: a road designated by sign G3; parking areas, filling stations and bus stops located along  motorways are not regarded as being part of the motorway

Bedrijfsauto: bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen
Commercial vehicle: as indicated in article 1.1, part h, of the Vehicle Regulations

Bestelauto: motorvoertuig, bestemd voor het vervoer van goederen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kg;
Van: a motor vehicle intended to carry goods, with a permitted maximum weight of no more than 3500 kg

Bestemmingsverkeer: bestuurders wier reisdoel één of meer bepaalde percelen betreft die zijn gelegen aan of in de directe nabijheid van een weg met een door verkeerstekens aangegeven geslotenverklaring voor bepaalde categorieën bestuurders en die slechts via deze weg zijn te bereiken alsmede bestuurders van lijnbussen
Local traffic: drivers whose destinations include one or more specific local stops that are located on or in the direct vicinity of a main road that is closed to certain categories of vehicles and that can only be reached by these routes and also drivers of scheduled buses

Bestuurder van een motorvoertuig:
1. hij die het motorvoertuig bestuurt of
2. voor zover het betreft een motorvoertuig voor het besturen waarvan een rijbewijs AM, B, C, D of E, is vereist en dat is voorzien van een dubbele bediening, hij die rijonderricht geeft of toezicht houdt in het kader van een vanwege de overheid ingesteld onderzoek naar de rijvaardigheid, niet zijnde een onderzoek als bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de wet
Driver of a motor vehicle:
1 any person in charge of a motor vehicle, or
2 where the motor vehicle in question is one requiring a category B, C, D or E license or where the vehicle has dual controls and the driver is giving driving tuition or conducting an official driving test
other than a test such as is described in Article 131, part 1 of the Road Traffic Act 1994

Bestuurders: alle weggebruikers behalve voetgangers;
Drivers: all road users excepting pedestrians

Bevoegd gezag: gezag als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de wet;
Competent authorities: those authorities defined in article 18, subsection 1 of the Act

Brombakfiets: bromfiets op drie symmetrisch geplaatste wielen, met twee voorwielen met een diameter van meer dan 0,40 m, uitsluitend ingericht voor het vervoer van de bestuurder en van goederen en eventueel van een achter de bestuurder gezeten passagier;
Motor-assisted trailer bicycle:moped on three symmetrical wheels, with two front wheels with a diameter exceeding 0.40 m, designed exclusively to transport a driver/rider and goods and possibly a passenger seated behind the rider/driver

Brommobiel: bromfiets op meer dan twee wielen, die is voorzien van een carrosserie;
Microcar: a moped having more than two wheels and having a compartment for the driver

Busbaan: rijbaan waarop het woord BUS of LIJNBUS is aangebracht;
Bus lane: a division of the carriageway marked by broken or continuous lines and indicated by the word ‘BUS’ or ‘SCHEDULED BUS’

Busstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop het woord BUS of LIJNBUS is aangebracht;
Bus route: a traffic route indicated by the word ‘BUS’ or ‘SCHEDULED BUS’

Dag: de periode tussen zonsopgang en zonsondergang;
Day: the period between sunrise and sunset

Diensten voor spoedeisende medische hulpverlening: de ambulancediensten waaraan krachtens de Wet ambulancevervoer vergunning is verleend voor het verrichten van ambulancevervoer, alsmede daartoe uitgeruste voertuigen van andere hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van een centrale post als bedoeld in artikel 1 van de Wet ambulancevervoer bezighouden met het verlenen van eerstelijns spoedeisende hulpverlening;
Services for emergency medical assistance: ambulance services permitted under the AmbulanceTransport Act to provide ambulance transport, as well as vehicles equipped for that purpose of other
assistance services providing first-response emergency assistance as instructed by a central location as indicated in Article 1 of the Ambulance Transport Act

Dierenambulance: motorvoertuig, ingericht en bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer van zieke en gewonde dieren;
Animal ambulance: motor vehicle, equipped and intended to be used for the transport of sick or wounded animals

Doorgaande rijbaan: rijbaan zonder de invoeg- en uitrijstroken;
Continuous carriageway: a carriageway without entry and exit lanes

Driewielig motorvoertuig: driewielig motorrijtuig als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen;
Three-wheeled motor vehicle: three-wheeled motor vehicle as intended in article 1.1 section q of the Vehicle Regulations

Fietsstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waarop afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht;
Cycle lane: divisions of the main carriageway clearly marked by broken or continuous lines and showing depictions of a bicycle

Geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken;
No thoroughfare indication: an indication that access to the road in question is prohibited and the road may not be used

Haaietanden: voorrangsdriehoeken op het wegdek;
Give-way road markings: priority triangles on the carriageway surface

Gehandicaptenvoertuig: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer dan 45 km per uur bedraagt, en geen bromfiets is
Invalid carriage: a vehicle that is specifically designed to be driven by a disabled driver and is not wider than 1.10 metres, which has no engine or is fitted with an engine designed to restrict the maximum speed to 45 km/h, and which is not a moped

Invoegstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan oprijden
Entry lane: a section of road that is separated by markings from the main carriageway that is intended to be used by drivers joining the main carriageway

Kruispunt: kruising of splitsing van wegen
Junction: A crossing or a division of roads, lanes and carriageways

Ligplaats: ligplaats als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen
Facility for lying down: facility for lying down as indicated in Article 1.1 of the Vehicle Regulations

Lijnbus: motorvoertuig, gebezigd voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van de Wet personenvervoer 2000
Scheduled bus: a motor vehicle designed for the public carriage of persons in the sense of the Carriage of Persons Act 2000

Militaire kolonne: een aantal zich achter elkaar bevindende militaire dan wel bij een onderdeel van de rampenbestrijdingsorganisatie in gebruik zijnde motorvoertuigen, onder één commandant, die de door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Defensie vastgestelde herkenningstekens voeren;
Military Convoy: a number of military vehicles or alternatively a number of emergency services vehicles driving in the form of a convoy and under the control of a single commander, bearing identifying markings

Motorfiets: motorvoertuig op twee wielen al dan niet met zijspan- of aanhangwagen
Motorcycle: a motor vehicle on two wheels, which can have a side-car or pull a trailer

Motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen;
Motor vehicles: all motorised vehicles except mopeds, bicycles with pedal assistance and invalid carriages, intended to travel other than on rails

Nacht: de periode tussen zonsondergang en zonsopgang;
Night: the period between sunset and sunrise

Overweg: kruising van een weg en een spoorweg die wordt aangeduid door middel van bord J12 of J13 van bijlage 1
Level crossing: an intersection point of a road and a railway track designated by the sign J12 or J13

Parkeerhaven of parkeerstrook: langs de rijbaan gelegen verharding die is bestemd voor stilstaande of geparkeerde voertuigen
Parking areas or parking lanes: a paved strip alongside the main carriageway that is intended for stationary or parked vehicles

Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen
Parking: Stopping and leaving a vehicle for a purpose other than that of allowing passengers to board or to alight or to load or unload goods

Personenauto: personenauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen
Passenger car: as indicated in article 1.1, part at, of the Vehicle Regulations

Puntstuk: meerhoekig vlak op het wegdek, opgenomen bij splitsingen of samenvoegingen van wegen, rijstroken of rijbanen;
Road edges: the cambered edges of a carriageway

Rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden
Carriageway: any part of the road specifically intended to be used by road vehicles and excluding footpaths and cycle or moped tracks

Rijstrook: door doorgetrokken of onderbroken strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan van zodanige breedte dat bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan gebruik kunnen maken;
Traffic lane: sections of the carriageway divided by means of appropriate markings into lanes of such a width that vehicles having more than two wheels can travel between the markings

Snorfiets: bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister of het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur of bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet
Motor-assisted bicycle: a moped that, according to the information in the register or the registration
issued for the vehicle, is designed for a maximum speed not exceeding 25 km/h; or a moped as indicated in Article 1, part one, section (e), subsection (d) of the act

Spitsstrook: de vluchtstrook die als rijstrook is aangewezen blijkens bord C23-01 van bijlage 1
Rush-hour lane: the shoulder designated as a traffic lane according to sign C23-01

T100-bus: autobus, ten aanzien waarvan uit een aantekening op het kentekenbewijs of uit het kentekenregister blijkt dat hij zodanig is ingericht dat hij in aanmerking komt voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.
Met een T100-bus als bedoeld in dit besluit wordt gelijkgesteld een autobus die is geregistreerd in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en ten aanzien waarvan uit het kentekenbewijs of uit een verklaring afgegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling, afgegeven op basis van onderzoekingen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale onderzoekingen wordt nagestreefd, blijkt dat de autobus geschikt is voor een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur
T100 bus: a bus designated by a marking on its registration or in the register as having been configured as eligible for a maximum speed of 100 kilometres per hour. Equivalent to a T100 bus as described in this decree is a bus registered in another European Union member state, or a state that is not a member of the European Union but which is a party to a Convention to that effect or partly to that effect and which is binding on the Netherlands, and regarding which the registration or a statement issued by an independent testing authority, issued based on investigations offering a level of protection at least equivalent tobthe level assumed by national investigations, indicates that the bus is suitable for a maximum speed of 100 kilometres per hour

Uitrijstrook: door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten
Exit lane: a section of road that is separated by markings from the main carriageway that is intended to be used by drivers leaving the main carriageway

Uitvaartstoet van motorvoertuigen: een stoet, bestaande uit motorvoertuigen, die een lijk als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de lijkbezorging of de as van een gecremeerd lijk begeleiden en die de in artikel 30c bedoelde herkenningstekens voeren
Motorised Funeral Procession: a procession formed by motorised vehicles that is accompanying a body as indicated in Article 2, first part, section a, of the Burial and Cremation Act or the ash of a cremated body and is displaying the identification marks as indicated in Article 30c

Veiligheidscel: onderdeel van de constructie van een bromfiets, een motorfiets of een driewielig motorvoertuig dat de bestuurder of passagiers beschermt tegen hoofdletsel
Safety Cell: Part of the structure of a moped, a motorcycle or three-wheeled motor vehicle that protects the rider or passengers from head injury

Verdrijvingsvlak: gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht
Road edges: the cambered edges of a carriageway

Verkeer: alle weggebruikers;
Road traffic: all road users

Verkeersregelaar: persoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
Traffic director: Traffic director with traffic directing duties as part of his or her profession: traffic director who carries out traffic control activities as part of his or her profession, as opposed to a traffic escort or traffic supervisor whose role is to carry out simple traffic control work during events

Verlicht transparant: verlicht transparant als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen
Illuminated transparency: as indicated in article 1.1, part bb1, of the Vehicle Regulations

Vluchthaven of vluchtstrook: door een doorgetrokken streep van de rijbaan van de autosnelweg of autoweg afgescheiden weggedeelte, dat bestemd is voor gebruik in noodgevallen, behoudens voor de duur van openstelling als spitsstrook
Hard shoulder or refuge sections: areas at the edges of motorway or main highway carriageways divided by an unbroken line from the main part of the carriageway intended for use in emergencies, except for the period that it is open as a rush-hour lane

Voertuigen: fietsen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens
Vehicles: bicycles, mopeds, invalid carriages, motor vehicles, trams and lorries

Voorrang verlenen: het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen
Giving priority: allowing certain drivers to proceed without obstructing their way

Voorrangsvoertuig: motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29
Emergency vehicle: a motor vehicle fitted with acoustic and visual alarm signals as described in Article 29

Vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg
Goods vehicle:
a motor vehicle with a maximum permitted weight of more than 3500 kg not intended for carrying passengers

Weggebruikers: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen
Road users: pedestrians, cyclists, moped riders, drivers of invalid carriages, motor vehicles or trams, horse riders, persons accompanying animals or cattle and drivers of horse-drawn or other wagons

Wet: Wegenverkeerswet 1994
Act: The Road Traffic Act 1994

Zitplaats: zitplaats als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen
Seat: a structure especially constructed for that purpose and providing space for an adult. This may be an individual seat as well as part of a bench providing space for one person. An improvised seat or a seat for use while stationary is not classified as a seat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.