Rotonde rijden en afslaan met de (les)auto

Rotonde Rijden – Afslaan op een rotonde

Wat is een rotonde? Een (klassieke) rotonde is een knooppunt van wegen (anders dan een kruispunt) waarop het verkeer in een rondgaande beweging verwerkt wordt. Een rotonde wordt aangeduid met bord D1 van bijlage 1 van het RVV 1990. Op een rotonde zijn tegenliggers dus in theorie uitgesloten.

Op pleinen die niet zijn aangeduid met bord D1 zijn de wettelijke uitzonderingsbepalingen niet van toepassing. In het verleden werd vooral bij complexe kruispunten (bijvoorbeeld met meer dan vier aansluitingen) een vlottere afwikkeling van het verkeer beoogd, door middel van een rotonde. Tegenwoordig besluit men vaak kruispunten te reconstrueren tot minirotondes. Dit uit snelheidsbeperkend oogpunt, waardoor de veiligheid ter plaatse wordt vergroot.

Op rotondes is met name de inrichting en het gewenste gedrag afwijkend. Juist dát aspect maakt van zo’n traditionele rotonde een bijzonder weggedeelte.

Aanbevelingen aanleg van een rotonde
 • Binnen de bebouwde kom: fietsers in de voorrang, voetgangers bij voorkeur een vrije doorgang.
 • Buiten de bebouwde kom: fietsers uit de voorrang, voetgangers geen vrije doorgang.

Belangen andere weggebruikers
Geen gevaar of meer dan noodzakelijke hinder voor andere weggebruikers veroorzaken. Dit geldt ten opzichte van alle verkeer, ongeacht waar zich dat bevindt of vanuit welke richting dat nadert.

Kijkgedrag op een rotonde

Bij het naderen, oprijden, berijden en verlaten van de rotonde goed opletten. Op een rotonde dient een groot aantal handelingen te worden uitgevoerd. Daarbij zullen veelal andere weggebruikers betrokken zijn. Daarom is het belangrijk dat bestuurders voortdurend alert zijn op veranderende verkeerssituaties.

Naderen van de rotonde
Bij nadering van een rotonde in een zo vroeg mogelijk stadium vaststellen:

 • Aard van de rotonde (de aanwezigheid van verkeerstekens e.d.)
 • Of de rotonde door ander verkeer genaderd of bereden wordt.
 • Of (brom)fietsverkeer dat van rechts nadert aan de orde is.
 • De algehele situatie op en nabij de rotonde (soort en toestand wegdek, uitzicht, bijzondere omstandigheden e.d.)

In de spiegels kijken naar de situatie achter de auto. Vlak voor het oprijden van de rotonde naar voren en naar links kijken om vast te stellen of de rotonde kan worden opgereden. Bij aanwezigheid van bord B6 het kijkgedrag nóg nadrukkelijker op de situatie afstemmen.

Oprijden van een rotonde
Hierbij is het belangrijk te weten wat er kort voor en vooral ook achter de auto gebeurt. Dus: het overige verkeer observeren door naar voren en naar links te kijken en in de spiegels het achterliggende verkeer observeren.
Bij bord B6 op de toeleidende weg zal het kijkgedrag nog nadrukkelijker op die situatie worden afgestemd.

Rijden op de rotonde
Bij het verplaatsen naar een andere rijstrook goed kijken of hierbij andere bestuurders niet gehinderd worden. Vooral in die situaties is het belangrijk dat het weggedeelte achter en naast het voertuig wordt gecontroleerd.
Door in de binnenspiegel, rechterbuitenspiegel en over de rechterschouder te kijken kan men zien of men op dat moment niet rechts wordt ingehaald.
Door in de binnenspiegel, linkerbuitenspiegel en over de linkerschouder te kijken, blijft men alert op het gedrag van bestuurders die eventueel links willen inhalen.

Het kijken mag niet ontaarden in achterom kijken, te vaak of onnodig lang over de schouder kijken. Hierdoor kan ongewenste koersverandering optreden. Bovendien ziet men dan niet wat er voor de auto gebeurt.

Verlaten van de rotonde
Hierbij het eventuele verkeer rechts naast het voertuig observeren door in de binnenspiegel, rechter buitenspiegel en over de rechterschouder te kijken. Extra aandacht is vereist voor fietsstroken, (eventueel vrijliggende) fietspaden en voetpaden.

Voorrang/voor laten gaan op een rotonde
Voor het oprijden van en bij het rijden op een rotonde wordt aan de wettelijke voorrangsverplichting voldaan.

Bij het verlaten van de rotonde wordt het verkeer dat het plein blijft volgen, voorgelaten. Denk hierbij ook aan het verkeer op een vrijliggend fietspad.

Plaats op de weg/plaats van handelen op een rotonde

De te volgen rijrichting en de verkeersintensiteit zijn bepalend voor de te volgen rijstrook of de plaats op de rijbaan. Bij het naderen, berijden en verlaten vrij liggende fietspaden niet blokkeren. Alleen zo kan een optimale verkeersafwikkeling worden gerealiseerd. Zoveel mogelijk wordt in het midden van de rijstrook gereden. Suggestiestroken (zonder symbolen) en fietsstroken (onderbroken strepen) in principe niet berijden. Bij afslaan kunnen andere normen gelden. Deze zijn opgenomen bij het onderdeel kruispunten.
Op rotondes met drie rijstroken Indien deze, evenals de toeleidende weg, niet zijn voorzien van vakindeling met pijlen:

Bij het kwart ronden van een rotonde

 • Tijdig op de toeleidende weg de rechterrijstrook gaan berijden.
 • Bij nadering van de rotonde de handelingen verrichten die vóór het afslaan naar rechts moeten worden uitgevoerd.
 • Vanuit deze positie de rotonde oprijden, volgen en verlaten..

Bij het half ronden van een rotonde

 • Op de toeleidende weg bij voorkeur de middenstrook gaan berijden.
 • Vanuit die positie de rotonde oprijden.
 • Zodra de afslag van het kwart ronden is gepasseerd, naar de rechterrijstrook overgaan en de handelingen verrichten die vóór het afslaan naar rechts moeten worden uitgevoerd.
 • De rotonde verlaten.

Bij het driekwart ronden van een rotonde

 • Op de toeleidende weg bij voorkeur de linkerstrook gaan berijden.
 • Vanuit die positie de rotonde oprijden.
 • Op de rotonde de linkerrijstrook berijden.
 • Zodra de afslag van het kwart ronden is gepasseerd, overgaan naar de middenrijstrook.
 • Zodra de afslag van het half ronden is gepasseerd, overgaan naar de rechterrijstrook en de handelingen verrichten die vóór het afslaan naar rechts moeten worden uitgevoerd.
 • Daarna de rotonde verlaten.

Bij het geheel ronden van een rotonde

 • Op de toeleidende weg bij voorkeur de linkerstrook gaan berijden.
 • Vanuit die positie de rotonde oprijden.
 • Op de rotonde de linkerrijstrook berijde.n
 • Zodra de afslag van het half ronden is gepasseerd overgaan naar de middenstrook.
 • Zodra de afslag van het driekwart ronden is gepasseerd, overgaan naar de rechterrijstrook en vervolgens de handelingen verrichten die vóór het afslaan naar rechts moeten worden uitgevoerd.
 • Daarna de rotonde verlaten.

Rijden rotondes met twee of meer rijstroken

 • Hier is de procedure gelijk aan die op rotondes met drie rijstroken, met dien verstande dat: bij kwart en half ronden voor middenrijstrook rechterrijstrook gelezen moet worden.
 • Bij driekwart ronden de linkerrijstrook bereden wordt tot de afslag voor het halfronden is gepasseerd.
 • Bij geheel ronden de linkerrijstrook bereden wordt tot de afslag voor driekwart ronden is gepasseerd.

Procedure rijden rotonde kan afwijken bij/op

 • Asymmetrische pleinen, ovonde.
 • Rotondes zonder rijstroken.
 • Op rotondes met verkeerslichten en rijstroken voorzien van pijlen.
 • Bij intensief verkeer.
 • Voor alle soorten voertuigen waarmee gereden wordt.

Indien het niet mogelijk is deze procedure te volgen, de wijze van rijden aanpassen. Het gaan naar een andere rijstrook gebeurt in een vloeiende lijn.

Snelheid op een rotonde
Nabij en op de rotonde de snelheid zodanig regelen dat alle handelingen op een veilige wijze kunnen worden uitgevoerd.
Bij aanwezigheid van bord B6 de snelheid waarmee de rotonde wordt genaderd en opgereden, nóg nadrukkelijker op de situatie afstemmen.

Reageren op verkeerslichten en aanwijzingen
Gevolg geven aan de, voor de gekozen rijrichting bestemde, verkeerslichten.
Bij verkeerslichten waarvan het gele licht knippert, is extra voorzichtigheid geboden.

Reageren op overige verkeerstekens
Gevolg geven aan tekens op het wegdek en/of andere verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.
Indien de rijbaan van de toeleidende weg naar de rotonde is verdeeld in rijstroken met daarin pijlen, zo vroeg mogelijk de juiste rijstrook gaan volgen. Dit is met name afhankelijk van de richting die gekozen wordt.
Ook op de rotonde steeds die rijstrook volgen waarin de pijlen overeenstemmen met de gekozen richting.

Het geven van/reageren op signalen op een rotonde

Tijdig richting aangeven als op de rotonde van rijstrook wordt veranderd of als deze verlaten wordt.
De richtingaanwijzer wordt steeds buiten werking gesteld zodra er van rijstrook is veranderd of zodra er is afgeslagen.
Indien de rotonde genaderd wordt met de bedoeling de eerste afslag op de rotonde te verlaten dan bij nadering van de rotonde richting aangeven naar rechts.

Bij driekwart ronden van de rotonde, op de toeleidende weg tijdig richting aangeven naar links. De richtingaanwijzer buiten werking stellen zodra vanuit voorgesorteerde positie de rotonde is opgereden. Omwille van een betere communicatie met het andere verkeer kan het -afhankelijk van o.a. de te volgen rijrichting- zinvol zijn de richtingaanwijzer langer in werking te laten (minirotondes).

Op rotondes met meer dan één rijstrook voor dezelfde richting kan het wenselijk zijn het richting aangeven anders uit te voeren. Anders zou er verwarring kunnen ontstaan bij andere weggebruikers.

Bij nadering van en rijdend op de rotonde is het van groot belang rekening te houden met de door andere bestuurders aangegeven richting.

Vertragen, remmen, stoppen
Indien de omstandigheden dit eisen, tijdig afremmen en zo nodig stoppen. Niet zonder noodzaak zodanig remmen dat daardoor gevaar of hinder voor het overige verkeer ontstaat of kan ontstaan. Steeds afremmen op een aan de situatie aangepaste wijze.

Extra aandacht verlaten van een rotonde
Als je een rotonde verlaat, zul je altijd rechts af moeten slaan. Weggebruikers die zich rechts van je bevinden en hun weg vervolgen, moet je beschouwen als rechtdoorgaand verkeer en moet je dus voor laten gaan

Na-controle na verlaten van de rotonde
De na-controle na het veranderen van richting, of overrijden van kruispunten is belangrijk om direct weer op de hoogte te zijn van de nieuwe/veranderde verkeerssituatie waarin je jezelf bevindt.

Rijden van een turbo-rotonde
In tegenstelling tot wat boven beschreven staat bij de (mini)rotonde, hoeft op een turbo-rotonde in de meeste gevallen alleen richting naar rechts aangegeven te worden bij het verlaten van de rotonde. Op de toeleidende weg wordt al de juiste rijstrook gekozen, waarna veranderen van rijstrook door de aanleg niet meer mogelijk is, tot het moment van verlaten van de turbo-rotonde.
Door het scheiden van de rijstroken zullen er minder conflictsituaties ontstaan en wordt de veiligheid en doorstroming bevorderd.

Bekijk de simulatie van het rijden op en om de turbo-rotonde HIER

Bronnen en/of referenties
Autorij-instructie.nl
CROW
Pré-B Autorij-instructie

51 gedachten over “Rotonde rijden en afslaan met de (les)auto”

 1. Dag,
  Met veel genoegen de site gelezen, ik leer er toch nog iets van na meer dan 40 jaar rijbewijs. Kun je ook beschrijven wat de regels en gedragingen (moeten) zijn op turborotondes? Als ik, rijdend op de rechtse rijbaan, ingehaald zal worden door een auto op de linkerrijbaan, MOET ik hem voor laten gaan als we de rotonde af zijn? Ik had nl. meer snelheid en zou moeten inhouden om de ander voor te laten gaan bij het invoegen. Ik gaf gas bij en merkte, in mijn spiegel kijkend, dat de ander mijn actie niet leuk vond. Mis ik nu een verkeersregel of een verkeersgedraging? M.a.w. was ik fout?

  1. Beste Fred,

   In de geschetste situatie gaat het er om welke bestuurder een zijdelingse verplaatsing uitvoert, dus van rijstrook moet wisselen (eventueel soort van invoegen)
   Bij een zijdelingse verplaatsing is de algemene regel dat degene die de verplaatsing moet maken het overige verkeer vóór moet laten gaan.
   Dit tenzij door middel van verkeerstekens of verkeersborden anders wordt aangegeven.

   Mvg – Sjaak

 2. Hey Sjaak,

  Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen met mijn rijlessen, en ik vroeg me af, als ik een rotonde nader, en ik zie dat ik dat ik niet kan doorrijden, moet ik dan bij het stilstaan naar de eerste versnelling gaan, of kan ik ook in z’n tweede blijven met de koppeling ingedrukt? Ik heb tot nu toe altijd het ”geluk” gehad dat het rustig was bij rotondes waar ik langs ging.

  Gr.

  Jan

  1. Beste Jan,

   Je probeert verkeerssituaties zoveel mogelijk veilig en rijdend op te lossen, maar optrekken vanuit stilstand doe je altijd in de eerste versnelling, ongeacht de situatie.
   Als je in de tweede versnelling vanuit stilstand optrekt belast je de koppeling te veel en is de kans groot dat de motor afslaat of dat je te zeer met een slippende koppeling rijdt.

   Mvg – Sjaak

   1. Je hebt natuurlijk ook de zogenaamde doorstart dat je net boven de 10 km rijdt en net niet stilstaat en dan kun je vanuit de 2e versnelling wegrijden. Behalve als je echt moet gaan stoppen.
    Mijn instructeur zegt ook dat je nooit moet schakelen naar de 1 voor een rood licht zolang je niet helemaal stilstaat. Pas als hè echt stopt.

    1. Klopt helemaal James, zolang er nog beweging in de auto zit kun je gewoon in de tweede versnelling door rijden, al dan niet met licht slippende koppeling.

     Mvg – Sjaak

 3. Beste Rene,

  We hebben in Nederland niet één soort rotonde.
  Het advies (geen regel) dat de overheid geeft is overigens recent aangepast en luidde voorheen -mede-als boven aangegeven.
  Ik stel in het artikel onder andere
  “Laat je gedrag en beoordeling afhangen van de verkeerssituatie ter plaatse”
  Bij aan komen rijden op een rotonde bij meer rijstroken,zal veelal een zijdelingse verplaatsing gemaakt moeten worden om voor te sorteren voor links af slaan. Ik blijf van mening dat het aangeven van richting dan wenselijk is (en moet) en duidelijkheid verschaft aan de overige weggebruikers.
  De artikelen op de site dienen ter ondersteuning. Je / een rij-instructeur zal beter in staat zijn het gedrag bij een rotonde te onderbouwen in een omgeving waar de individuele lezer woont of rijdt. Ik ken niet alle rotondes in Nederland, vandaar de bemerking.
  Bij veel grote rotondes (steden)zal je toch de meeste linker rijstrook moeten kiezen, waaraan vooraf een zijdeligse verplaatsing is vooraf gegaan.
  Overigens staat er op de site van de overheid te lezen:
  “Bij het naderen en oprijden van een rotonde HOEFT u geen richting aan te geven ” (mag wel)
  en:
  “Bij het verlaten (afslaan) van de rotonde is het wel VERPLICHT richting aan te geven naar rechts ” (moet)
  Hiaat is m.i. dat er op de site van de overheid geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende rotonde’s.

  Mvg – Sjaak

 4. Het richting aangeven geldt alleen voor het verlaten van de rotonde volgens de overheid. Hierboven wordt anders vermeld. Wie maakt de regels? Als we met de opleiding al beginnen om verkeerde dingen aan te leren……

 5. Beste Rick,

  ” Dus een fietser hoeft bij het oprijden van een rotonde (met fietsstrook) nooit te wachten op automobilisten. Klopt dit? ”

  KLOPT in het algemeen (bijna helemaal)

  Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afslaand verkeer.
  Probleem is dat enkele rotonde’s door een verkeerde wijze van bebording verwarring kan geven. Dit tegen de richtlijnen in. Hierover wordt discussie gevoerd en zal hopelijk in het hele land binnenkort tot het verleden horen.

  Wat is het geval:
  Stel dat je met de fiets de rotonde over een naastgelegen fietspad blijft volgen. Normaal gesproken zullen afslaande bestuurders je dan voor moeten laten gaan, ongeacht het feit of zij haaientanden op hun weghelft aantreffen of niet. Jij gaat -zoals je al aangeeft- rechtdoor.
  In enkele gevallen zal je als fietser haaientanden en bord B6 op het fietspad bij oprijden van een rotonde aantreffen. Haaientanden -al dan niet met plaatsing van verkeersbord B6- betekenen: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Maar…de afslaande bestuurder die jou van links nadert, is géén kruisende bestuurder. Haaientanden en het bord B6 zorgen voor verwarring en schijnveiligheid maar gelden niet voor de fietser. Maar 2 …. theoretisch zijn de bestuurders die jou van rechts naderen (dus als jij halverwege het kruispunt fietst) inmiddels wel kruisende bestuurders. Onzinnige toepassing van verkeersborden van de wegbeheerder.

  Dus strikt volgens de standaard regelgeving moet jij als fietser altijd een vrije doorgang krijgen van bestuurders van links. Maar gezien de beschreven verwarring (van rechts) zou ik je verstand maar voorrang geven.

  Gelukkig zijn inmiddels bij de meeste rotondes haaientanden op het wegdek aangebracht voor de bestuurders die de rotonde verlaten, maar het blijft oppassen !!

  Enerzijds wijt ik dit persoonlijk aan een beperkte / weggezakte kennis van de verkeersregels bij de gemiddelde bestuurder en / of niet sociaal verkeersgedrag, anderzijds zijn rotondes een betrekkelijk nieuw fenomeen, waar -vooral oudere weggebruikers- binnen de verkeers- /rij-opleiding niet mee zijn opgegroeid, waardoor ze zich de regelgeving later eigen hebben moeten maken (of niet of onvoldoende)

  Hoop dat het antwoord duidelijk is.

  Mvg – Sjaak

 6. Beste Sjaak,

  Allereerst heb ik bewondering voor de moeite die je neemt om zoveel mensen te helpen! Ik ben op zoek naar een verduidelijking van uw antwoord op Sjoerd’s vraag, April 10, 2009. Hij vroeg daarna ook om verduidelijking maar die kan ik niet vinden.

  Ikzelf ben van mening dat op het moment dat een fietser een rotonde (in bebouwde kom) oprijdt hij geen enkele automobilist in de weg zit vanwege de (aangrenzende) fietsstrook. Pas als de automobilist direct daarna wil afslaan zit de fietser weldegelijk in de weg, maar op dat moment is de fietser rechtdoorgaand verkeer. Dus een fietser hoeft bij het oprijden van een rotonde (met fietsstrook) nooit te wachten op automobilisten. Klopt dit?

  Ik maak regelmatig mee dat sommige automobilisten van mening zijn dat de fietser moet wachten met oprijden omdat de automobilist al op de rotonde rijdt, en dus voorrang moet krijgen van de fietser. Dit levert gevaarlijke situaties op, en frustraties. Nog erger is dat ik nu ook fietsers opmerk die inderdaad voor de rotonde gaan wachten op auto’s en zo de misvatting verder voeden.

  Ik zou graag van u horen wat precies de spelregels zijn in deze situatie! Op internet zie ik nergens deze situatie uitgelegd.

  Groeten,

  Rick

 7. Bedankt voor je snelle reactie.
  Tja, hij zal ongetwijfeld zeggen op zijn formulier dat ik over zijn strook reed.
  Voor mijn gevoel kon ik niet verder naar rechts sturen.
  Hij had trouwens wel gewoon de intentie om 3/4 te gaan. Het was ook een vrij grote bus. Zo’n grote Mercedes-Benz-Vito.

  Groeten
  Ron

 8. Hallo,
  Afgelopen zaterdag naderde ik een rotonde met 2 rijstroken.
  Ik moest meteen de 1e afslag naar rechts nemen.
  Het busje dat naast mij reed, moest de rotonde 3/4 nemen, hij moest naar links.
  We reden tegelijkertijd op de rotonde. Ik zie hem naderen en hij schampt mijn auto. Gevolg: Krassen links voor de bumper.
  Wie is nu schuldig?

  1. Beste Ron,

   Altijd lastig om een uitspraak te doen over een theoretisch verhaal over een praktische verkeerssituatie.
   Gezien de situatie die jij schetst -er vanuit gaande dat je in de eigen rechter rijstrook reed- lijkt mij de bestuurder van het busje fout. Jij reed tenslotte netjes in de eigen rijstrook voor rechts afslaan en de ander maakt -van de linkerrijstrook- een zijdelingse verplaatsing naar rechts zonder kennelijk goed gekeken te hebben of dit wel mogelijk was. Je zou dus kunnen stellen dat de ander het verkeer onnodig hinderde en/of in gevaar bracht.

   Mvg – Sjaak

 9. Oke, Zo zag ik het zelf ook.
  Maar kreeg er veel discussies over.

  In ieder geval, bedankt voor je informatie.

  Fijne Paasdagen

  Mvg.CoBo

 10. Het is wel heel erg verwarrend, vb de rotonde hier helemaal bovenaan als ik hier als automobilist de rotonde verlaat en de fietser zou hier haaientanden en het bord B6 hebben.
  Dan moet ik hem dus toch nog voorrang geven. Ik dacht dat het fietspad een zelfstandig iets wordt gezien. Dus niet. Gewoon de regel rechtdoor op dezelfde weg.
  Het is namelijk voor de fietser ook heel erg verwarrend.

  Ja, ik ben wel erg benieuwt in de afstand van het fietspad en de rijbaan. Hoeveel meter dit is.
  Ik kan hier zelf niks over vinden.

  In ieder geval hartelijk bedankt.

  Gr.CoBo

  1. Beste CoBo,

   Het is inderdaad verwarrend, gevaarlijk en onduidelijk. Zozeer zelfs dat een examinator bij het CBR eenzelfde vraagstelling mijnerzijds ontwijkend antwoordde en geen uitsluitsel kon geven.

   Lees dit nog even ter verduidelijking/aanvulling:

   Juridische aspecten rond voorrang op rotondes

   Het juridisch afdwingen van voorrang van fietsers op rotondes is niet zo eenvoudig, omdat de rechter niet gauw op de stoel van een gemeentebestuur gaat zitten. Bovendien is verwijzen naar de C.R.O.W.-aanbeveling niet toereikend, omdat deze aanbeveling geen juridische status heeft. Daarom is de Fietsersbond op zoek gegaan naar andere juridische argumenten. Op rotondes waar het fietspad dicht bij de rijbaan ligt, blijken die er te zijn. Het plaatsen van haaientanden leidt tot de bizarre situatie dat fietsers op de eerste helft van de oversteek voorrang hebben op auto’s die de rotonde afrijden (want rechtdoor gaand verkeer gaat voor). Terwijl ze op de tweede helft geen voorrang hebben op verkeer dat de rotonde oprijdt. De Fietsersbond vindt dat een dergelijk bizarre voorrangsregeling zo onveilig is dat de rechter die moet verbieden.

   Haaientanden
   Voorrang wordt geregeld door het plaatsen van verkeersborden en het schilderen van haaientanden. Haaientanden betekenen: geef voorrang aan kruisend verkeer. De voorrang tussen rechtdoorgaand en afslaand verkeer op dezelfde weg wordt hierdoor nadrukkelijk niet geregeld. Daarvoor blijft de regel ‘rechtdoor op dezelfde weg gaat voor’ gelden. Wanneer fietsers op een fietspad op een rotonde rijden, en een auto de rotonde afrijdt, rijst de vraag welke verkeersregel van toepassing is. Wanneer de automobilist de rotonde oprijdt, is er evident sprake van kruisend verkeer en gelden dus de haaientanden. Wanneer de auto de rotonde verlaat, is de situatie veel minder duidelijk. Hoort het fietspad bij de rotonde, dat is er sprake van dezelfde weg en dus ‘rechtdoor gaat voor’. Moet het fietspad niet tot de rotonde gerekend worden, dan is ook de auto die de rotonde verlaat kruisend verkeer.
   Uit jurisprudentie rond voorrangswegen blijkt dat:

   het fietspad bij de rijbaan hoort wanneer de afstand van het fietspad tot de rijbaan 5 meter of minder bedraagt
   het fietspad niet tot de rijbaan hoort wanneer de afstand van het fietspad tot de rijbaan 10 meter of meer bedraagt. Over het tussenliggende grijze gebied is nog geen jurisprudentie beschikbaar.
   Op rotondes waar het fietspad dicht bij de rijbaan ligt en er haaientanden op het fietspad staan, regelen die haaientanden de voorrang dus alleen tussen fietsers en automobilisten die de rotonde oprijden. Gevolg is dat fietsers op de eerste helft van een oversteek wel voorrang hebben (op autoverkeer dat de rotonde afrijdt), maar op de tweede helft van de oversteek niet (autoverkeer dat de rotonde oprijdt, voorrang door haaientanden). De Fietsersbond is van mening dat een dergelijke situatie voor de weggebruiker niet te begrijpen is en dat een dergelijke voorrangsregeling het verkeer onnodig in gevaar brengt

   Steun voor visie Fietsersbond

   Binnen de juridische en verkeerskundige vakwereld bestaat er brede steun voor de visie van de Fietsersbond. Vandaar dat een C.R.O.W.-werkgroep in december 2002 met een aanvullende aanbeveling 126a gekomen is. Hierin staat onder meer de dringende aanbeveling om vormgeving en voorrangsregeling van een rotonde op elkaar aan te passen. Wanneer de wegbeheerder fietsers uit de voorrang wil halen, moet zij het fietspad minstens 10 meter uitbuigen, om bovengenoemde juridische problemen te voorkomen. Wanneer het fietspad op 5 meter of minder van de hoofdrijbaan ligt, moet volgens deze aanbeveling om dezelfde reden de fietser in de voorrang.

   Mvg – Sjaak

 11. Een rotonde met een vrijliggende fietspad die om de rotonde heen ligt. Nu ga ik de rotonde verlaten direct daarna ligt het fietspad Deze fietsers hebben haaientanden en het bekende driehoeks bord van nadering voorrangsweg. Wie heeft hier nu voorrang??? Ik ga van de rotonde af moet ik de fietsers dan zien als rechtdoor op dezelfde weg, Of moet ik het zien dat de fietsers het bord en haaientanden hebben dat ik voorrang hebt?? hier is veel onduidelijkheid over. Ik kan ook nergens vinden in hoevere het vrij liggende fietspad nog bij de weg hoort. (Hoeveel meter er tussen de rijbaan en de vrij liggende fietspad moet zijn, om nog over rechtdoor op dezelfde weg te spreken.)
  Ben benieuwt naar u antwoorden.
  Gr.Cobo

  1. Beste Cobo,

   In de situatie zoals je die beschrijft het volgende:
   haaientanden -al dan niet- in combinatie met verkeersbord B6 hebben de volgende omschrijving: ” verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg ”
   De fietser zou dus voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Jij bent echter geen kruisende, maar een afslaande bestuurder, zodat jij de fietser voorrang zou moeten verlenen. De fietser op zijn of haar beurt moet wel voorrang verlenen aan bestuurders die de fietser van rechts naderen en kruisende bestuurders zijn.

   De weg loopt van berm tot berm, waarbij de breedte van de berm inderdaad bepalend is voor de beoordeling of het fietspad tot de weg behoort, of een zelfstandige weg vormt. Er staat me bij dat er jurisprudentie (rechtspraak) is waarbij een fietspad op meer dan 6 á 7 meter van het fietspad gelegen was, en derhalve als een zelfstandige weg beschouwt moest worden. Ik zal kijken of ik deze uitspraak kan vinden om alsnog een onderbouwde uitspraak te kunnen doen.

   Mvg – Sjaak

 12. Beste Wim,

  Het richting aangeven naar links bij naderen van een rotonde hoeft niet(in het verleden verdiende het de voorkeur!).
  Bij een zijdelingse verplaatsing of voorsorteren bij aan komen rijden wel.
  Mijn visie is dat het soms wel nuttig kan zijn bij aan komen rijden richting naar links aan te geven, in het bijzonder als je goed zicht hebt op en over de (mini)rotonde. Als iedereen dit zou doen, is er een betere voorspelling te maken over de te volgen rijlijn en het daarbij te verwachten gedrag. Alhoewel je hier tegen in zou kunnen brengen dat het niet aangeven van richting betekent dat je de rotonde blijft volgen. Probleem is dat beide procedures door elkaar gevolgd worden en er daarom verwarring ontstaat.
  Maar….het moet dus alleen voor het verlaten van de rotonde.
  Zoals jij beschrijft is het correct.

 13. ik wil het volgende weten.
  ik zie regelmatig bestuurders van motorvoertuigen die een rotonde naderen al richting naar links aangeven voor ze de rotonde oprijden.
  volgens mij is dat niet juist.
  volgens mij moet je als je een rotonde nadert pas richting aangeven als je de rotonde verlaat en dat is altijd naar rechts.
  uitgezonderd natuurlijk als je de derde afslag neemt, dan ga je naar de binnenbaan, en dan geef je al richting aan voordat je de rotonde oprijd want dat betekend dat je de binnenbaan van de rotonde neemt, en als je dan de derde afslag neemt, geef je richting aan naar rechts, en geef de mensen die rechts naast je rijden voorrang en verlaat dan pas de rotond
  dus mijn vraag is, moet een bestuurder van een motorvoertuig voor dat hij de rotonde oprijd altijd richting naar links aangeven, of hij nu de eerste tweede of derde afslag moet hebben.
  ik hoop dat u mij hier mij mee kan helpen, want wij hebben hier een grote discussie over.
  met vriendelijke groeten
  Wim Schuit

 14. Nog een kleine opmerking, ik laat bij linksaf de knipper aanstaan en dan bij de voorlaatste afslag naar rechts (meestal ligt er wel een vluchtheuvel tussen van de zijweg, die vluchtheuvel gebruik ik dus als richtingaanwijzer-omzet-naar-rechts-schakelpunt). Ik kwam er gisteren achter dat ik dat toch net iets anders doe dan hier, beschreven.

  Meestal ligt er een verhoging in het midden degene die dus uit tegenovergestelde richting aan komt rijden, daar kan ik de (knipper)lichten dus soms nog niet van zien en vind het dan wel fijn dat als ze op de rotonde hun knipper naar links aanhouden, als ze drie of vier kwart rond willen. Als ze geen richtingaangeven (niet voor en niet op de rotonde) zie ik dat als een aanwijzijng dat ze rechtdoor willen en hoewel ik daar niet vanuit mag gaan.

  1. Beste Daniel,

   Mijn motivatie zou toch zijn de richtingaanwijzer op de rotonde neutraal te zetten, n.l.: indien je géén richting meer aangeeft zou dit betekenen dat je de rotonde blijft volgen en niet voornemend bent af te slaan. Daarbij is links af geen links af meer nadat je een kwart (of eenderde) gevorderd bent op de rotonde; dit voor de beoordeling van het verkeer dat jou waarneemt bij volgende afslagen op de rotonde. Dat verhogingen op het midden van vele rotonde’s je het zicht ontnemen op het aankomend verkeer is inderdaad een nadeel. Rechtdoor op een rotonde betekent altijd dat je de rotonde op enig moment verlaat en dus rechtsaf slaat en verplicht bent richting aan te geven.

   Mvg – Sjaak

 15. Ik kwam op deze website terecht omdat ik uit wou zoeken hoe je nu eigenlijk geleerd wordt richting aan te geven op de rotonde. Ik doe dit dus precies zoals hier beschreven,zo heb ik het 17 jaar geleden ook geleerd, alleen is dit in de wet niet vastgelegd, daar staat alleen dat je bij het verlaten van de rotonde richting aan MOET geven naar rechts.

  citaat uit het RVV 1990

  Artikel 17

  *

  1.Bestuurders die willen afslaan, mogen voorsorteren door:
  o

  a. indien zij naar rechts willen afslaan tijdig zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden;
  o

  b. indien zij naar links willen afslaan tijdig zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij rijbanen bestemd voor bestuurders in één richting daarop zoveel mogelijk links te houden.

  *

  2.Bestuurders moeten alvorens af te slaan een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven.

  **********************************

  en dit

  #
  Artikel 47

  Het is bestuurders van een motorvoertuig en bromfietsers die de rijbaan volgen toegestaan vlak voor of op rotondes anders dan aan de rechterzijde van de rijbaan te rijden.
  #
  Artikel 48

  Het is bestuurders toegestaan vlak voor of op rotondes rechts in te halen
  ***********************************
  Misschien moet men de wetgeving eens aanpassen om de aanbevolen manier van richting aangeven op rotondes wet te maken.
  Ik ben taxichauffeur en erger me dood aan verkeersdeelnemers die geen richting aangeven of nog erger VERKEERD richting aangeven op de rotonde. Zoals richting aangeven naar links bij het oprijden en dan doodleuk halfrond gaan (rechtdoor dus).
  Nog leuker, richting aangeven naar rechts (omdat je nu eenmaal naar rechts moet bij het oprijden van een rotonde, in ieder geval waar rechts verkeer van toepassing is) en dan driekwart rond gaan.

  Nog een opmerking: In Belgie begrijpen ze de linkse knipper niet als je driekwart/linksaf wilt op een rotonde, ze denken dan dat je de rotonde verkeerd om wil nemen, getoeter en voorhoofdwijzingen zijn dan meestal de reacties terwijl er niks aan de hand is.

  1. Beste Daniel,

   Zoals je al aanhaalt geldt de plicht tot het aangeven van afslaan door gebruik van de richtingaanwijzer alleen bij het verlaten van de rotonde. Eerdere/oudere beschrijvingen spreken -bij aangeven van de richting bij aan komen rijden naar links- over “het verdient de voorkeur” richting naar links aan te geven.
   Om de reden die je zelf al aangeeft en welke irritatie oproept bij nalaten, leer ik de leerlingen bij links afslaan richting aan te geven (gaat ook meestal gepaard met voorsorteren) bij aan komen rijden bij de rotonde. Ook al is dit niet verplicht; het komt mijn inziens de duidelijkheid wel ten goede. Tevens kunnen andere weggebruikers vroegtijdig een voorspelling maken van je gedrag en de te volgen rijlijn. Eenmaal op de rotonde richtingaanwijzer neutraal. Kwart of een derde vóór verlaten van de rotonde richting aangeven naar rechts.
   Maar ja….zoals in de overige reacties bij het artikel valt te lezen, zijn de meningen nogal verdeeld.
   Dus….mag wel, moet niet!?

   Mvg – Sjaak

 16. Beste Sjaak en Pim, als ik alles goed samenvat is het altijd het beste om de rotonde rechts te rijden. Onafhankelijk of deze 1,2 of 2 rijbanen heeft. Want in geval van aanrijdingen op de rotonde is diegene die van rijbaan verandert altijd fout. Klopt dit?

  1. Beste Edwin,

   In principe rijd je een rotonde zoals in het artikel beschreven. Wel dien je op een rotonde rekening te houden met zijdelingse verplaatsingen en/of afslaan van zowel jezelf als de overige bestuurders, met inachtneming van de verkeersveiligheid en de doorstroming.

   Mvg – Sjaak

   1. Beste Edwin,

    Kijk even bij volgend artikel:

    http://www.autorij-instructie.nl/?p=2511 = de tweede afbeelding “Rotonde Burg. Roellstraat”.
    Op deze rotonde wordt je vanzelf de goede richting opgeleid, afhankelijk van de keuze die je maakt (rechts, rechtdoor of links af). Mits je in je eigen (juiste) rijstrook blijft geeft deze indeling van de rotonde aan volgens welke rijlijn je in feite alle rotonde’s met gescheiden rijstroken zou moeten rijden. Ook al kan de belijning afwijken van dit voorbeeld; de rijlijn wordt dan misschien duidelijker.

    Mvg – Sjaak

 17. Beste Sjaak, nogsteeds lees ik het bericht van Marcel anders.
  Marcel wilde de buitenbaan van de rotonde oprijden terwijl daar op de binnenbaan een auto rijdt.
  Tot zover hoefde dat niet tot een probleem te leiden. Echter de auto op de binnenbaan zet een zijdelingse verplaatsing in naar de buitenbaan, alwaar Marcel rijdt/ging rijden/wilde rijden.

  MArcel pleegt dan m.i. geen zijdelingse verplaatsing c.q. een bijzondere verrichting.

  Het zal er om hangen wie waar reed op het moment dat de aanrijding plaatsvond. Reed Marcel al op de rotonde dan is de andere automobilist fout vanwege de zijdelingse verplaatsing.

  Is Marcel nog bezig met de rotonde oprijden dan geldt m.i.: verkeer op de rotonde heeft voorrang.

  Zoals gezegd: geef je verstand voorrang en als er verkeer op de rotonde zit, zou het kunnen dat ze eraf willen (wel zo praktisch) en dat ze naar de buitenring komen, geef ze voorrang.

 18. Beste Sjaak en Pim,

  Bedankt voor jullie reacties. Ik ga er in het vervolg van uit dat verkeer dat zich al op de rontonde begeeft voorrang heeft, althans, ik zal hen voorrang verlenen. Neemt niet weg dat ik het een verwarrende situatie blijf vinden.

  Met vriendelijke groet,

  Marcel

 19. Beste Sjaak,

  met je antwoord aan Marcel ben ik het toch niet helemaal eens. Verkeer op de rotonde heeft immers voorrang. En anders gesteld, als we jouw antwoord volgen, wanneer mag die bestuurder op de rotonde zijn bijzondere verrichting dan wel inzetten? Als de zijweg vrij is van verkeer? En moet hij andere nog maar een rondje over de rotonde?

  1. Beste Pim,

   Ik kan me je kritiek op de reactie voorstellen.
   Bij het herlezen heb ik -blijkt nu- over het hoofd gezien (slecht gelezen) dat ze beiden een zijdelingse verplaatsing in wilden zetten. Dit betekent dat ze elkaar voor moeten laten gaan. Het zou dus meer een kwestie zijn van “geef je verstand voorrang”.
   Bedankt voor de opmerking; ik zal Marcel hierover mailen.

   P.s.
   Maakt de situatie dat een verplaatsing naar rechts of links niet mogelijk is, dan kan het mijn inziens verstandig zijn de rotonde nogmaals rond te rijden. Een beoordelingsfout op een dergelijk wijze oplossen lijkt me beter dan je plaats op de rotonde te forceren.

   Mvg – Sjaak

 20. Vandaag ook bijna een aanrijding gehad. Ik nader een rotonde met twee rijbanen (verkeer op rotonde heeft voorrang). Op de binnenbaan rijdt een auto die geen richting aangeeft. Ik rijd vervolgens de buitenste baan op. Op dat moment geeft hij richting aan om met behoorlijk hoge snelheid de volgende afslag te nemen. Had ik hem nu voor moeten laten gaan, ook als hij op de binnenbaan rijdt en geen richting aangeeft? Ik twijfel en sluit niet uit dat ik zelf fout zat.

  Groet,

  Marcel

  1. Beste Marcel,

   Het is moeilijk om de exacte verkeerssituatie te beoordelen.
   Er vanuitgaande dat je het overige verkeer -bij oprijden van de rotonde- voldoende ruimte hebt gelaten, is degene die de zijdelingse verplaatsing maakt formeel fout.

   Mvg – Sjaak

 21. Dus het klopt niet dat verhaal als iemand op rotonde van links naar rechts van baan verander dat je die voorrang moet verlenen.Wat betreft link als je op google maps vlissingen sloeweg intoets zie je vanzelf het rotonde waar ik het over heb maar voor mij is duidelijk.

  Bedankt

 22. Beste Sjaak,

  Bedankt voor snele antwoord.Ik reed op rotonde op buitenstevak en andere auto reed links van mij ( binnenstevak).Ik moest niet wisselen van rijstrook andere auto wel.Ik moest 2 afslag nemen dus volgens jou omschrijving reed ik goed net zoals de rest.Auto naast mij (links) wilde mischien 3e afslag nemen maar veranderde van gedachte en wilde net als ik 2e afslag nemen dus naar mij menning deed ik niets verkeer alleen ik hoorde verhalen dat op rotonde soms als je een auto links naast jou rijdt die een voorrang moet verlenen maar als ik jou antwoord goed lees is hier geen spraken van omdat autos die van rechts komen voorrang hebben( ik dus).Als je tijd heb en goede inzicht wil kijk hier naar http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=vlissingen&sll=52.469397,5.509644&sspn=4.109933,11.590576&ie=UTF8&ll=51.460814,3.570468&spn=0.001026,0.00283&t=h&z=19 ik hoor nog van jou maar voor mij is duidelijk.

  MVGR Jas

  1. Beste Jas,

   De afbeelding van Google komt niet over, maar met de toevoeging is het wel duidelijk dat jij goed hebt gehandeld en de ander fout was!

   Mvg – Sjaak

 23. Goedemiddag,

  Ik heb een vraag over dubbele rotonde.Vandaag kreeg ik bijna aanrijding bij het verlaten van rotonde.Ik reed op buitenstevak en moest 2e uitrit eruit.Naast mij reed iemand op binnenstevak.Bij het verlaten van rottonde (2e uitrit) HING HIJ OOK ERUIT.Ik remde zo hard ik kon en hij hing ervandoor.Net geen aanrijding maar ergste was dat hij begon te schreuwen alsof het mijne schuld is.Wie heeft hier het voorrang.

  Bedankt Jas

  1. Beste Jas,

   Van voorrang is hier geen sprake. Een rotonde verlaat je altijd naar rechts, waarbij je -bij goed rijgedrag- ongeveer een kwart vóór het verlaten van de rotonde zorgt dat je op de rechter rijstrook rijdt, danwel voldoende voorsorteert. Als je in jouw geval een zijdelingse verplaatsing (is bijzondere manoeuvre) naar rechts moet uitvoeren en er rijdt een ander rechts naast je, dan moet je deze bestuurder vóór laten gaan. Jij wisselde -als ik het goed begrepen heb- van rijstrook. Vandaar geef ik ook altijd de instructie dat je eerst in de te sturen richting over je schouder/naast de auto kijkt, alvorens ook maar iets met je richtingaanwijzer of stuur te doen. Je moet wel eerst weten of het kan. Daarbij…indien je de tweede afslag neemt, ga je toch gewoon rechtdoor en volg je de meest rechter rijstrook!? Of is de rijstrookindeling bij aan komen rijden en op de rotonde anders?

   Mvg – Sjaak

 24. wauw, wat ongelofelijk is dat
  ligt het aan mij of weten heel veel mensen dit niet, vooral met die haaietanden en dat je geen kruisende maar afslaande bestuurder bent!
  ik ben heel blij om het te weten want dit had ik nooit verwacht
  erg bedankt hoor Sjaak!!!!
  mvg linde

 25. Beste Linde,

  Het klopt dat je in beide gevallen – bij afslaan- bestuurders en voetgangers voor moet laten gaan. Het is misschien verwarrend, maar dat komt door de volgende twee redenen.

  1. als de voorrang niet geregeld is, hebben bestuurders van rechts voorrang en gaat doorgaand verkeer op dezelfde weg vóór afslaand verkeer. Verkeer dat de rotonde blijft volgen -als jij afslaat- moet je beschouwen als rechtdoorgaand verkeer.

  Meest verwarrend is misschien wel als er haaientanden voor het verkeer is als jij afslaat. Dan geldt:
  2. haaientanden betekenen: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg. Maar……als jij afslaat op een rotonde ben je geen kruisende, maar afslaande bestuurder en hoeven bestuurders jou geen voorrang te verlenen, maar jij hen.
  Voor voetgangers geldt dit in deze situatie (2) niet, want een voetganger is geen bestuurder. Deze moet je dan ook altijd voor laten gaan volgens de regel die ik in 1. beschreven heb. (is een algemene regel)

  Eigenlijk zou het duidelijker zijn als er bij het verlaten van de rotonde voor bestuurders rechts van je -die de rotonde blijven volgen- nooit haaientanden zouden staan, want dan geldt altijd: rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor afslaand verkeer. Maar dan is de regeling van de voorrang voor bestuurders die -bij oversteken- halverwege van rechts naderen weer onduidelijk.

  Dus als jij haaientanden hebt -bij afslaan- geef je voorrang of laat je voor gaan, maar zonder haaientanden ook.

  Hoop dat het wat duidelijker is.

  Mvg – Sjaak

 26. Hoi Sjaak,ik wil je graag nog een vraag stellen,
  iuk heb je bovenstaande antwoorden ook gelezen
  het is misschien stom maar toch snap ik het volgende niet
  je heb 2 soorten rotondes (knip/plakwerk)
  1 EEN ROTONDE WAAR JE VOORRANG MOET VERLENEN AAN ALLE
  BESTUURDERS DIE ZICH OP DE ROTONDE BEVINDEN, EEN VOORRANGSROTONDe
  2 EEN ROTONDE WAAR JE VOORRANG KRIJGT ALS JE DE ROTONDE OP
  WILT RIJDEN. STAAN ER OP EEN ROTONDE GEEN VERKEERSBORDEN
  DIE DE VOORRANG REGELEN DAN KRIJG JE VOORRANG ALS JE DE
  ROTONDE OPRIJDT.
  bij rotonde 2 moet je voorrang verlenen aan overige weggebruikers als je rechts afslaat toch
  maar bij rotonde 1 zijn er vaak haaietanden en borden die de voorrang regelen
  maar wat ik niet snap is moet je bij rotonde 1 WEL voetgangers voorlaten gaan?
  er staan bijv. haaietanden als je de rotonde verlaat bij het fietspad, er is ook een stoep zonderzebrapad
  je hoeft dan niet de fietsers enz voor te laten gaan bij rechts afslaan maar wel de voetgangers?
  op veel sites zeggen ze dat je bij alle twee de rotondes alle overige weggebruikers voor moet laten gaan
  ik snap dus niet in welke situatie je de voetgangers voor moet laten gaan
  bij voorbaat dank
  mvg linde

 27. Beste Sjaak,

  Ik ben het niet helemaal eens met je antwoord.

  Ik ga inderdaad de rotonde verlaten, maar dan komt er in eens een fietser aangereden die zonder te stoppen de rotonde opschiet.

  Dan kun je m.i. niet stellen dat de fietser rechtdoorgaand verkeer is. Iedereen moet voordat hij de rotonde opgaat controleren of hij de rotonde op kan rijden.

  Ik ben vandaag dezelde rotonde van een andere kant benaderd. Tot mijn grote verbazing zag ik nu gelukkig een groot geel bord met daarop bord B6 en de tekst “Geldt ook voor fietsers”!

  Hieruit blijkt dus eens te meer dat ik voorrang heb. Ik weet dat voorrang een recht van krijgen is en niet van nemen… Maar zolang in dit land de belachelijke regel geldt dat fietsers zo beschermd worden, ben je als automobilist altijd de dupe.

  M.i. draagt deze regel niet bij aan de verkeersveiligheid. Fietsers weten dat ze nu ongestraft kunnen doen en laten wat ze willen zoals regelmatig met 3 of 4 naast elkaar fietsen.

  Wellicht is het toch handig om dan maar een fietscertificaat in te voeren zodat de fietsers ook de regels leren kennen. Maar ja ik weet ook dat dit nooit zal gebeuren…

  MvG
  Sjoerd

 28. Beste Sjoerd,

  Wat je opmerking over de fietsers betreft:
  Hier heb je helemaal gelijk in, maar de site is opgesteld vanuit mijn autorij-instructeurschap. Ik heb niet de illusie veel fietsers met mijn artikelen te bereiken. Daarentegen hebben bestuurders van bromfietsen, auto,s e.d. verkeerstheorie gevolgd én dit met een certificaat afgerond. Deze weggebruikers worden geacht de regels te kennen en toe te passen; iets wat je van fietsers en voetgangers (van jong tot oud) niet altijd kunt verwachten. Gemotoriseerde bestuurders worden geacht hun verantwoording te nemen en het gedrag van andere weggebruikers ook niet te verergeren.

  Haaientanden (al dan niet met plaatsing van bord B6) betekent:
  verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg.

  Als jij -zoals je aangeeft- de rotonde verlaat, sla je af en moet je het rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg vóór laten gaan. Een doorgaande fietser (maar ook de voetganger) is dus doorgaand verkeer indien zij de rotonde niet verlaten, maar hun weg vervolgen.
  Het is in deze situaties dan ook van belang tijdig snelheid te minderen, goed vooruit én in de spiegels te kijken en te anticiperen op het gedrag van anderen. Bij abrupt handelen en onoplettendheid van m.n. achteropkomend verkeer is de kans op een aanrijding niet te onderschatten.

  Los hiervan is voorkomen beter dan genezen en heeft een fietser een extra beschermde positie binnen het verkeer. Jij als automobilist zal als schuldige aangemerkt worden bij een ongeval……tenzij je kunt aantonen dat de fietser ernstig in gebreke is gebleven. Dit laatste is bijna onmogelijk, zeker als er geen getuigen zijn.

  Mvg – Sjaak

 29. Goedemiddag,

  Ik mis in dit verhaal hoe fietsers zich te gedragen hebben indien zij een rotonde naderen. Tot nu toe heb ik al diverse malen meegemaakt dat fietsers de rotonde op schieten, terwijl auto’s al op de rotonde zijn en ook bezig zijn om de rotonde te verlaten. Op het fietspad zijn bovendien haaientanden aangebracht.

  Wie heeft er in dit geval voorrang???

  Met vriendelijke groeten
  Sjoerd

 30. Beste Andy,

  Je vraag geeft naar mijn idee al aan dat je het mogelijke gevaar in de beschreven situatie op een juiste manier inschat . Je hebt zowel oog voor de eventuele bestuurders als voor de eventuele voetgangers op en rond de rotonde. Houd voor ogen dat je het overige verkeer niet onnodig mag hinderen. Als je bij aan komen rijden een redelijke inschatting kunt maken dat je je weg kunt vervolgen zonder tot hinder te zijn voor de voetgangers, is het geen bezwaar om (deels) op het VOP te wachten, om dit vervolgens vrijwel direkt weer vrij te maken. De auto te vroeg en zonder duidelijke noodzaak stil te zetten kan er ook in resulteren dat achteropkomende bestuurders dit niet verwachten en / of dit te laat opmerken, met alle gevolgen van dien. Een enkele keer zal het misschien voorkomen dat je een inschattingsfout maakt, of dat de verkeersstromen zich anders ontwikkelen dan je hebt (kunnen) voorspellen en je de weg niet kan vervolgen. Voor dit soort uitzonderingsgevallen is de algemene regelgeving ook niet bedoeld. Uiteindelijk blijven we allemaal mensen en dus maken we allemaal fouten. Voor iedereen geldt dat we het gedrag van anderen ook niet mogen verergeren en -indien mogelijk- de fouten van anderen op moeten vangen. Het grootste probleem ligt dan ook vaak bij het verlaten / afslaan van / op de rotonde, waarbij rechtdoorgaande fietsers en overstekende voetgangers voorrang moeten krijgen c.q. je voor moet laten gaan. Dit vooral met betrekking tot achteropkomende bestuurders die niet oplettend genoeg zijn.

  Dus Andy; houd je aan je slotzin van je vraag, dan is het goed.

  Mvg – Sjaak

 31. In mijn plaats is er een rotonde met een fietspad op de rijbaan van de rotonde. Het verkeer is daar zo geregeld dat ik als automobilist, rijdende op de toeleidende weg, deze fietsers (en natuurlijk de automobilisten op de rotonde) voorrang moet geven.

  Waar ik een beetje mee worstel is dat er op deze toeleidende weg een zebrapad ligt dat precies grenst aan het fietspad dat op de rotonde ligt. Ik kan mij dus niet positioneren tussen het zebrapad en het fietspad.

  Mijn vraag is hoe ik moet handelen als ik heb waargenomen dat er zich verkeer op de rotonde bevindt welke ik voorrang moet geven. Moet ik dan altijd stoppen voor het zebrapad en pas doorrijden wanneer ik de rotonde op kan? Of mag ik ook kort stoppen op het zebrapad (nadat ik gecheckt heb voor voetgangers) en van daaruit de rotonde opgaan wanneer dit mogelijk is.

 32. Beste Pim,

  Over het algemeen hebben de bestuurders die de rotonde blijven volgen voorrang. Het is de bedoeling om dit in het hele land uniform door te voeren. Dit kost echter tijd en is niet overal tegelijk te doen. Keulen en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd. Dit neemt niet weg dat verkeersborden, of de afwezigheid hiervan -bij aan komen rijden- aan bestuurders al duidelijkheid zouden moeten verschaffen over de te volgen regels. Bij twijfel: ‘geef je verstand voorrang’

  Rechts afslaand verkeer:
  Recht doorgaand verkeer op dezelfde weg gaat voor
  Korte bocht gaat voor lang bocht
  Wat is de onduidelijkheid?

 33. Mischien handig als alle rotondes in ons land dezelfde regels krijgen?

  Waarom is per gemeente de regel op voorrang verlening van rechtsafslaand verkeer niet gelijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.